EMNER

Vækst kræver gode veje overalt

En øget investering i moderne infrastruktur er afgørende for at bevare Danmarks konkurrenceevne

på længere sigt. Vi skal alle leve af en produktion, der uløseligt er forbundet med effektiv transport af personer og gods. Derfor er gode veje forudsætningen for vækst og fremgang - over hele landet. Vi skal undgå den vanvittige øst-vest konfrontation, vi undertiden oplever i vejdebatten. Statsvejnettet skal naturligvis udbygges ud fra en behovsvurdering. I denne vurdering indgår to vigtige elementer. Dels behovet for at løse kapacitetsproblemer i området med voksende trafikmængde og flaskehalse. Det gør sig f.eks. gældende ved Køge Bugt-motorvejen. Dels er der behovet for at forberede statsveje som forudsætning for at fremme udviklingen i alle landets regioner - dvs. bremse skævvridningen af landet. Det gør sig gældende ved f.eks. rute 26 mellem Århus og Viborg (primært Svenstrup og Århus). Al snak om at Jylland ikke har brug for bedre veje er komplet useriøs. Lad os droppe al tale om hovedstaden mod provinsen og i stedet få lavet en ”Vejplan Danmark”, hvor der er på et sagligt grundlag prioriteres gode veje i både øst og vest. Så må vi finde nogle nye finansieringsmodeller, så der kan sættes turbo på realisering af planen. Lad mig afslutningsvis udtrykke min begejstring for, at anlægsloven for den længe ventede motorvej nord om Silkeborg fremlægges til behandling i Folketinget lige efter nytår. Hvis Danmarks Naturfredningsforening vælger at fortsætte sin indædte kamp mod dette samfundsgavnlige projekt, må jeg desværre konstarere, at DN reelt ønsker at skævvride vort land ved at hindre udviklingen her i Vestdanmark.