Lægevidenskab

Vælg andre plejeløsninger

Der er mangel på plejepersonale – og der er ledige ergoterapeuter – i hvert fald i Nordjylland. Løsningen ligger lige for: Ergoterapi kan nemlig afhjælpe problemet med manglende sygeplejefaglige ressourcer.

Der er allerede eksempler på en anderledes udnyttelse af de sundhedsfaglige ressourcer i flere kommuner, f.eks. i Randers, hvor ergoterapeuterne har kørt et projekt, hvor de gennem målrettet træning af borgeren i forhold til almindelige daglige færdigheder, før en endelig visitering til hjemmepleje, har påvist et markant fald i behovet for praktisk og personlig hjælp. Samtidige viste resultaterne, at det at træne borgerne i eget hjem øger borgerens tilfredshed og selvhjulpenhed betydeligt. At udnytte de offentlige ressourcer kreativt og tænke de ergoterapeutiske kerneydelser ind i nye sammenhænge, både i kommunerne og på sygehusene, vil give mulighed for at fremme borgernes mulighed for at deltage i de daglige aktiviteter, de ønsker at indgå i. Vi tænker alt for fastlåst i forhold til de sundhedsfaglige opgaver, men manglen på sygeplejersker i den offentlige sektor udfordrer os til at tænke anderledes - ikke at ergoterapeuter skal overtage plejeopgaver, men at sundhedsvæsnet udnytter de eksisterende sundhedsfaglige kompetencer på en sådan måde, at plejebehovet sænkes, hvilket ovenstående eksempel illustrerer. Med den ny kommunalreform, der trådte i kraft den 1. januar 2007, har kommunerne overtaget en stor del af genoptræningsområdet. Det betyder, at kommunerne er i gang med at designe rehabiliteringstilbud på tværs af sektorer, så der bliver en bedre og større sammenhæng i genoptræningsopgaven og rehabiliteringsforløbet. Målet med rehabilitering og genoptræning er at skabe stærke borgere med et større ansvar for deres eget liv. En støtte, der er udmålt efter den enkelte borgers behov og i samarbejde med borgeren, og som gives i form af en målrettet og sammenhængende indsats. Her er tale om borgere med fysiske og psykiske lidelser som har et rehabiliteringsbehov, og hvor de ergoterapeutiske kernefaglige ydelser er genoptræning og behandling, hjælpemiddel formidling samt sundhedsfremmende og forbyggende tiltag. Med udgangspunkt i viden om aktiviteters betydning for mennesket, i forhold til både børn, unge og gamle, har ergoterapeuterne de kompetencer, der skal til for ikke bare at gøre tingene anderledes end man plejer, men også bedre. Vi kan således slå to fluer med ét smæk. Ergoterapeuter er eksperter i at arbejde med borgerens rutiner og roller og har redskaber til at støtte borgeren i at ændre vaner således, at borgeren bliver mere selvhjulpen. Vi er ikke bare eksperter, vi er også villige til at gå ind i sygehusafdelingerne, for at yde præcis denne indsats. Sygehusene – politikerne og ledelserne - må i praksis blive bedre til at se disse muligheder. Organisationen må være åben overfor forandring, hvor arbejdsrutiner og kompetencer bliver sat i spil, således at der sker en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Hvad venter vi på?