Værdier følger internationale tal

Jørgen Engelbreckt, formand for grundejerforeningen Tjærebøtten i Grønlandskvarteret, i Frederikshavn skriver 17. maj, at de grænseværdier for tjære, der er gældende i dag, ikke fastsættes ud fra en sundhedsfaglig vurdering men derimod er politisk bestemte.

Den fremstilling er ikke korrekt. Når vi fastsætter grænseværdier, sker det med udgangspunkt i internationalt anerkendt videnskabelige principper. I principperne indgår der, ud over de strengt videnskabelige metoder, også en række politiske valg om, hvilken risiko vi vil acceptere. Derfor har størrelsen af grænseværdierne også været et centralt tema i forbindelse med de politiske forhandlinger om ændringerne på jordforureningsområdet, som jeg har ført med Folketingets partier i løbet af det seneste års tid. Der har været bred enighed om både at bevare det høje beskyttelsesniveau og samtidig undgå, at kortlægningen af forurenet jord ikke omfatter forurenede grunde, hvor risikoen er forholdsvis lille. Som resultat af ny viden om farligheden af tjære, har det således været muligt for mig i december 2005 at hæve grænseværdien for tjære med en faktor 3 - helt i overensstemmelse med EU’s anbefalinger. Ved at sætte grænseværdien på dette niveau svarer risikoen ved tjæren i jord til den risiko, der er ved tjære, som vi får med kosten. Konsekvensen er, at omkring 150 grunde, der er kortlagt på grund af tjæreforurening, skal tages ud af kortlægningen, og at ca. 500 grunde vil undgå at blive kortlagt. Derudover vil der være ca. 2000 ejendomme, der er lettere forurenet med tjærestoffer, som på længere sigt ikke vil skulle ryddes op. Næste skridt er, at Folketinget med et bredt flertal inden sommerferien vedtager ændrede principper for kortlægning af forurenet jord, så yderligere ca. 90.000 grunde – særligt i byerne - fremover vil undgå kortlægning. I stedet indføres en generel områdeklassificering af byområderne med henblik på at styre jordflytning og kunne give information til borgerne om, hvorledes kontakten til jorden kan reduceres. Jeg mener, at vi på denne måde har fundet den rette balance, så vi både kan bevare det høje beskyttelsesniveau og samtidig får udtaget de lettere forurenede grunde af kortlægningen.