Værftet går meget i vejret

En tørdok graves ned - men rager alligevel 35 meter op

SKAGEN:Det er sjældent, Skagen Kommune fremlægger et lokalplanforslag, der har en miljøvurdering som bilag. Det er også sjældent, lokalplanerne gælder et byggeri, som er så markant, som den overdækkede tørdok, Lokalplan 206-E gælder. Planen gælder Karstensens Skibsværfts planer om at bygge en tørdok i primært bassinnet mellem pier 3 og pier 4 på havnen. Selv om en tørdok groft sagt er et "hul i jorden," er den påtænkte dok også én, som skyder i vejret - rigtig meget endda. Efter lokalplanens bestemmelser og efter bestemmelserne i det tilhørende kommuneplantillæg, må en overdækning af dokken være 35 meter høj. Det bliver således en meget markant bygning, som vil kunne ses på meget lang afstand og som vil virke enorm på kortere afstand. Det er også en af grundene til, at planen er at bygge den øverste del af bygningen i et gennemsigtigt materiale - glas eller acryl. Det kan tage noget af "tyngden" af bygningen. Selv om lokalplanen følges af en miljøvurdering, som er udarbejdet af Skagen Kommune, er det uafklaret, om der også skal foretage en egentlig vurdering af byggeprojektets indvirkning på miljøet - en VVM-undersøgelse. Det er Nordjyllands Amt, som afgør dette, og det vil i givet fald ske som en indsigelse mod lokalplanen. Kravet om en VVM-redegørelse vil i sig selv ikke stoppe lokalplanen, men det vil betyde, at man ikke kan begynde at bygge, før redegørelsen er udarbejdet og projektet er godkendt med redegørelsen "i ryggen." Den offentlige debatperiode om projektet for tørdokken slutter 15. juni, og senest denne dag skal kommentarer til og indsigelser imod planen være kommunen i hænde. Af kommunens miljøvurdering fremgår blandt andet, at overbygningen af tørdokken er positiv, når man vurderer støjpåvirkningen fra værftet, idet den vil mindske støjgenerne fra en række aktiviteter, som i dag foregår udendørs - og som blive blive flyttet ind i hallen. I miljøvurderingen lægges ikke skjul på, at den visuelle påvirkning af miljøet fra byggeriet vil være stor - også selv om der ved materiale og farvevalg gøres noget for at gøre byggeriet "lettere." Der er da også i lokalplanforslaget en række fotografier og tegninger, som viser, hvordan bygningen vil opleves, når man ser den fra forskellige steder og på forskellige afstande. Set i forhold til kulturmiljøet på havnen vurderer kommunen, at tørdokken inklusiv overbygning er en videreførelse af de værdier, som er kendetegnende for havnen og byen. Kommunen har også vurderet alternativerne til at gennemføre tørdokprojektet som planlagt, og det konkluderes, at den foreslåede er den eneste mulighed. Et alternativ kunne være at afvente en udvidelse af havnen og placere værft og tørdok dér, men det har værftet ikke tid til at vente på. Et andet alternativ er, at tørdokken, og dermed værftet, flytter til en anden nordjysk havneby. Det er heller ikke en ønskværdig løsning, mener kommunen. Med i hvert fald 140 medarbejdere og mindst lige så mange beskæftigede hos underleverandører og lignende, er værftet af væsentlig betydning for beskæftigelsen og dermed for økonomien i byen. Lokalplanforslaget gælder for hele værftsområdet, som med inddragelsen af pier 3 og bassinnet mellem pier 3 og 4, er på 4,6 hektar. Området er i lokalplanen opdelt i to underområder. Område 1 er det eksisterende værftsareal, og område 2 er det nye areal, hvor tørdokken placeres. Nogle af kravene er forskellige for de to områder. I område 1 må der således ikke opføres bygninger, som er højere end 15 meter, mens det for område 2 gælder, at der ikke må bygges højere end 35 meter. I begge områder må for eksempel kraner dog være højere. Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg, visualiseringer og miljøvurdering kan ses på Skagen Kommunes hjemmeside, www.skagen.dk. Lokalplanen kan også købes på kommunens tekniske forvaltning.