Hals

Værkfører specialist i energi

{ HALS: Værk­fø­rer, Jan Justsen, Hol­tet, har vun­det 1. præ­mie som ener­gi­spe­cia­list i vin­du­es­løs­nin­ger. De nye energibestemmelser træd­er i kraft 1. april i år, og der vil blive man­ge spørgs­mål, som vil være nye for for­bru­ger­ne, når vin­du­er­ne skal skif­tes ud, el­ler der skal byg­ges helt fra bun­den af. Ener­gi­sty­rel­sen, Glas­in­dus­tri­en, Vinduesindustrien, Glar­mes­ter­lau­get i Dan­mark, Dansk Byg­ge­ri og Hånd­værks­rå­det la­ve­de et sam­ar­bej­de om at til­by­de hånd­vær­ke­re og vin­du­es­pro­du­cen­ter i he­le lan­det en spe­ci­al­ud­dan­nel­se, der nu har gjort 208 af dem til Energispecialister i vin­du­es­løs­nin­ger, og her le­ve­re­de Jan Justsen fra Holtet den bed­ste ek­sa­mens­be­sva­rel­se på sit hold i Aal­borg i kon­kur­ren­ce med over 40 an­dre fir­ma­er. -Jeg tog ma­te­ma­tisk stu­den­ter­ek­sa­men for 20 år si­den, men vil­le me­get hel­le­re ar­bej­de end stu­de­re. Så blev jeg tøm­rer, og plud­se­lig sid­der jeg og stu­de­rer igen, si­ger en me­get glad værk­fø­rer. Jan Justsen er an­sat i byggefirmaet, Bdrd. Niel­sen ApS, på fa­brik­ken i Holtet for vin­du­er og dø­re. Sam­men med ek­sa­mens­be­vi­set til­flød der et ga­ve­kort på 2000 bowlingtimer. Jan Justsen ,th, bliver her gratuleret af kampagneleder, Sven Worsøe, fra Energistyrelsen.