VALGTURNÉ: POLITIKERE PÅ FARTEN I LÅNTE BILER

NORD­JYL­LAND: Nej, de to gæve nord­jyske Ven­stre-kan­di­da­ter Bir­git­te Jo­sef­sen og Jens Arne He­de­gaard er ikke på kol­li­sions­kurs, selv om det godt kan se så­dan ud. De er så­mænd bare ble­vet godt kø­ren­de, så de kan drø­ne lands­de­len tynd i valg­kam­pen. Gav­mil­de spon­so­rer har stil­let bi­ler­ne til rå­dig­hed på be­tin­gel­se af, at de bli­ver af­le­ve­ret i no­gen­lun­de uskadt til­stand. Bir­git­te Jo­sef­sen har mod­sat be­tin­get sig, at hen­des spon­sor­bil skal være mil­jø­ven­lig, for hun skal selv be­ta­le ben­zi­nen. In­den val­get reg­ner de to kan­di­da­ter med hver især at til­ba­ge­læg­ge 7000-10.000 ki­lo­me­ter på kryds og tværs i Nord­jyl­land. Som tak for lån ag­ter Bir­git­te Jo­sef­sen at støv­su­ge og vas­ke bi­len, in­den hun af­le­ve­rer den. Foto: Kurt Be­ring
1. november 2007 05:00

xxx

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...