Vandet er i topform]

14. juni 2003 08:00

KLOK]KER]HOLM: På Klok]ker]holm Vand]værks 95. ge]ne]ral]for]sam]ling kunne for]mand Oluf Pe]der]sen glæ]de sig over, at det stadig er det bedste og re]nes]te vand, at vær]ket har. Det vi]ser de mange lov-plig]ti]ge un]der]sø]gel]ser, der er på]kræ]vet for at kunne få lov til at pum]pe de 66.000 ku]bik]me]ter vand op, der blev brugt i årets løb. - Det er fak]tisk kun det hal]ve af, hvad vi pum]pe]de op for 20 år siden sagde for]man]den. Vand]vær]kets tre bo]rin]ger for]sy]ner 463 for]bru]ge]re i Klok]ker]holm. På vær]ket er der in]stal]le]ret alarm]an]læg for på den måde at kunne op]da]ge led]nings]brud eller andre for]mer for usæd]van]ligt stort vand]for]brug. Oluf Pe]der]sen sagde i øv]rigt på ge]ne]ral]for]sam]lin]gen far]vel til be]sty]rel]sen efter 36 års ar]bej]de dér - de seneste 14 år som for]mand. Efter en spæn]den]de og lidt turbolent valg]hand]ling, er be]sty]rel]sen nu sam]men]sat af for]mand Lai]la Jo]han]sen, næst]for]mand Tor]ben Lar]sen, kas]se]rer og sek]re]tær Car]sten Pe]der]sen, Knud Quist og Niels Chri]sten]sen.]

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...