Vandløbene har det skidt

Tilstanden i Fjerritslev Kommune er tydeligt forværret

FJERRITSLEV:Det ser ikke godt ud. Det er den umiddelbare kommentar fra fungerende teknisk chef Peter Laursen, Fjerritslev Kommune, til en rapport fra Nordjyllands Amt om vandløbskvaliteten i kommunen. Af rapporten fremgår, at ved 50 ud af 81 målestationer i vandløbene er kravet til kvaliteten ikke opfyldt. Ved 23 målestationer er der spildevandsforurening, mens det ved 31 stationer ikke kan siges med bestemthed, hvad årsagen til forureningen er. - Det er med stor sandsynlighed overfladevand fra dyrkede marker, siger Peter Laursen. - Vi har intensivt landbrug i kommunen, og antallet af husdyr er voksende. Med et regnfuldt forår vil der ske en større udvaskning af kvælstof og fosfor til vandløbene, forklarer han. For høje mål - Ingen hælder gødning i vandløbene med vilje. Afstrømningen fra markerne skyldes ikke ulovlige forhold, bortset fra i bræmmesagerne, understreger han. Men at det går den forkerte vej, kan man se sort på hvidt i rapporten. - Spørgsmålet er, om målsætningerne skal tages op til revision. De er måske sat urealistisk højt nogle steder, siger Peter Laursen. - Der er i hvert fald ingen sammenhæng mellem amtets planer for vandløbene og den måde, som man administrerer loven om husdyrudvidelser på. Tallene viser, at udviklingen i vandløbene går den forkerte vej. En af vejene til bedre vandkvalitet kunne være anlæg af ekstra brede bræmmer og flere brakmarker ud mod vandløb, foreslår Peter Laursen, der tilføjer at landboorganisationer og politikere i kommunen er blevet orienteret om rapporten. - Det er forbedringer, som der er mulighed for at få tilskud til inden for gældende lovgivning, påpeger han. Især vandløbene i den flade sydvestlige del af kommunen døjer med at leve op til målsætningen i amtets kvalitetsplan. Det gælder eksempelvis Bjerge Å, Ørebro Kanal og Sløjkanalen, hvor kvaliteten ikke er opfyldt på 27 ud af 32 målestationer i de tre vandløb. Jagt på lækager Heller ikke Bisbæk, som løber ud i Limfjorden fra Trustrup, Gundestrup og Bejstrup, har det godt, men her er den største årsag husspildevand, og det tager kommunen selv fat på at løse. - Vi går selvfølgelig ud og forsøger at rette op på de ting, der kan rettes op på, siger Peter Laursen. - I fællesskab med amtet har vi lavet en liste over, hvor der skal sættes ind, og det er blandt andet de konstaterede forureninger i Bisbæk. Her skal vi have fat i de gamle kloakledninger i Bejstrup, og vi skal undersøge, om der kommer husspildevand fra Trustrup og Gundestrup.