Vandmiljø og etik må være i bedre harmoni

Når jeg læser om problemerne langs Sønderup Å, kommer jeg til at tænke på manglende etik, undertrykkelse eller magtudfoldelse, hvor er de folkevalgte og demokratisk valgte, og den sunde fornuft i sagsbehandlingen, når vi ser på udførelsen af ellers fornuftige tanker!

Jeg tror, at befolkningen i almindelighed har meget forståelse for beskyttelse af natur og miljø! Jeg husker for nogle år tilbage. Da var der nogle meget kloge mennesker ude i Nordjyllands Amt, som udtænke og gennemførte planer med udretning af vandløb. De senere år er der kommet nye medarbejdere på Amtsgården. Disse mennesker har lært, at vandløb skal sno sig, og oprensning skal helst ikke finde sted. Jeg skal ikke vurdere klogskaben i, om vandløb skal være lige eller sno sig. Blot er det min opfattelse, at skader, som påføres lodsejerne som følge af beslutninger, som myndighederne træffer, må der betales en passende erstatning, svarende til den mindre brugsværdi og mindre handelsværdi. Der er ofte tale om løbende driftstab og fald i handelsprisen for de pågældende ejendomme, langs vandløb og andre områder som inddrages til naturreservater! Der er jo tale om ekspropriation af fremtidig indtjeningsmulighed. Dette må Nordjyllands Amt være indstillet på at betale erstatning for! Det er beklageligt, at myndighederne og politikerne ser bort fra almindelig sund fornuft og samtidig udviser foragt for de almindelige retsregler, når der er tale om miljø og natur! Det vil være til gavn for befolkningens almindelige retsbevisthed om politikerne i Nordjyllands Amt, viser politisk mod til at træffe selvstændige beslutninger, hvor der levnes plads til landbrug i (Nordjyllands Amt) snart Region Nordjylland. I sagsakterne omkring Sønderup Å fremgår det af sagsfremstillingen, at der er kommet to indsigelser mod den fremlagte plan. Det er efter min opfattelse grov manipulation med de faktiske kendsgerninger. Der var tale om indsigelse fra Aalborg Amts Landboforening på vegne af 36 lodsejere derudover var der indsigelse fra Kim Buus. Der var således tale om 37 indsigelser, hvilket i det væsentlige er alle lodsejere langs Sønderup Å. Er det for Udvalget for Teknik og Miljø eller Nordjyllands Amtsråd, tilfredsstillende at få fremlagt en sådan sagsfremstilling som beslutnings grundlag? Det er min oplevelse, at landbruget og dambruget i Nordjylland har behov for sagsbehandling hvor lovgivningen administreres og efterleves på ordentlig vis! Er der nogen i Nordjylland eller den store verden, som vil misrøgte og svine vort fælles miljø, luft og vand, må der udvises rettidig omhu i sagsbehandlingen for at disse personer omgående domfældes til gavn for os alle! Amtets Udvalg for Teknik og Miljø må i en god sags tjeneste opføre sig på anstændig vis over for de mange lodsejere som berøres af Amtets beslutninger.