Vandmiljøet skal beskyttes

GYLLEDer er vandområder i Danmark, hvor miljøtilstanden ikke er tilstrækkelig god. Sådan har det været i en lang årrække, hvor de fastsatte mål ikke er blevet nået. Resultatet er iltsvind og fiskedød. Regeringen ser med stor alvor på beskyttelsen af vandmiljøet. Det er baggrunden for, at regeringens forhandlingsoplæg til Vandmiljøplan III. Målet er at håndtere gyllen og de problemer, husdyrproduktionen skaber for miljøet. Alligevel skriver Keld Albrechtsen den 13/2, at Enhedslisten er alene om at ville gøre noget ved gylleproblemerne. En vigtig del af regeringens udspil til Vandmiljøplan III er en gyllehandlingsplan. Gennem forskning, øgede afstandskrav og skærpet praksis i kommunerne, skal planen hjælpe de danskere, der er stærkt generede af lugten fra husdyrproduktion. Her og nu skal produktionen flyttes væk fra naboerne. På sigt skal en forskningspakke være med til at nedbringe den ammoniakfordampning, som skader sårbare naturtyper. Fosfor er et andet fokusområde. Fosfor er ifølge forskere og fagfolk et problem for vandmiljøet, som kalder på handling her og nu. Fagfolk regner med, at der bliver ophobet 30.000 tons fosfor i landbrugsjorden om året. Dermed stiger risikoen for, at der udledes fosfor til vandmiljøet også. Regeringen vil tage hånd om fosforproblemet på en omkostningseffektiv måde. Hvilket virkemiddel, vi når frem til i forhandlingerne, er ikke det afgørende – det afgørende er, at vi hjælper vandmiljøet til en bedre tilstand. Og effekten af at nedbringe fosforudledningen er markant: Et reduceret kilo fosfor svarer til en reduktion på 25 kilo kvælstof. Endelig vil der også blive taget hånd om kvælstofproblematikken. Den danske reduktion af kvælstofudvaskningen er enestående - både indenfor EU og i forhold til tredjelande. Vi vil lade tiltagene fra Vandmiljøplan II virke. Og vi vil fastholde indsatsen ved at bruge 140 mio. på at etablere flere vådområder i de næste to år. Derudover vil vi forbedre støtten til miljøvenlig drift, så vi udtager landbrugsjord og genopretter vådområder, der hvor vi får den største effekt i forhold til tilbageholdelse af fosfor og kvælstof. Budgettet er på 300 mio. kr. over fem år. Hertil kommer de regionale effekter af implementeringen af Vandrammedirektivet. Regeringen har i sit udspil valgt en åben, fordomsfri og helhedsorienteret tilgang til vandmiljø- og gylleproblemerne. Tidligere snakkede man kun om kvælstof. Denne regering har i modsætning til den tidligere bredt diskussionen ud for at tage fat på problemerne med lugt, ammoniak og fosfor. Nu må vi så bare håbe, at Enhedslisten vil være med til at sætte handling bag ordene.