Lokalpolitik

Vandplanlægning berører landbrug

Ejendomme uden for området komplicerer planlægning

DALL:På samme måde som Aalborg Kommune har gennemført en storstilet plan for sikring af de omfattende grundvandsressourcer, der findes i Drastrup-området, så er den snart parat til at gå i gang med et større areal sydøst for Aalborg. Den endelige plan bliver færdig næste år. Endnu har kommunens vandforsyning ikke lavet et oplæg til en indsatsplan. Foreløbig er der udarbejdet flere delrapporter, hvor området på en række områder er blevet kortlagt. Det gælder f.eks. geologi og grundvandskemi, ligesom en anden kortlægning har omfattet mulige forureningskilder. Endelig redegør en delrapport for landbrugsforholdene. Den sidstnævnte delrapport giver bl.a. en beskrivelse af husdyrtætheden, nitratudvaskningen og hvor udbredt brugen af pesticider er. I området er der 26 landbrugsejendomme, og den gennemsnitlige størrelse er på 123 hektar, hvilket er mere end det dobbelte af landsgennemsnittet for landbrugsejendomme. - Kortlægningen er meget vigtig, og den bliver noget kompliceret af, at nogle landbrug har jord uden for området. I andre tilfælde er det et landbrug uden for området, der ejer arealer i det område, der indgår i vandplanlægningen, siger forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V). Formålet med planlægningen er i fremtiden at sikre rent grundvand. Derfor vil planlægningen få konsekvenser for landbrugene i området f.eks. i form af restriktioner som i Drastrup-området, eller der kan blive tale om, at kommunen ligefrem opkøber arealer. Grundvandsbeskyttelsen kan også give flere skovarealer. Fremtidsplanen er, at vandværker i den sydøstlige del af kommunen i fremtiden skal levere ca. 60 procent af vandet til den kommunale vandforsyning. I alt er arealet på omkring 17 kvadratkilometer, og det strækker sig fra Dall Villaby til Gistrup. Planen for kommunens indsats i området kommer i foråret ud til ofentlig høring, inden den om et år skal endeligt godkendes af byrådet. Derefter har amtet nogle måneder til eventuelt at komme med indsigelser.