Vandværker påbudt at gå med i samarbejde

Et vandværk kæmper stadig for at få lov til at stå uden for

Forurening 3. september 2002 08:00

AALBORG: Et vandvæk - Horsens-Langholt - stritter voldsomt imod at blive tvunget med i et samarbejde om beskyttelse af grundvand, men Aalborg Kommune regner med at i løbet af nogen tid komme et skridt videre, så yderligere otte vandværker kommer med i samarbejdet. Lykkedes det vil 53 ud af 54 vandværker være med. For kommunens forsyningsvirksomheder har det gennem de seneste år været vigtigt at få skabt et samarbejde om også i fremtiden at sikre rent drikkevand, og det er i den forbindelse kommunen har fundet det vigtigt med et fællesskab, hvor alle vandværkerne økonomisk bidrager til indsatsen for at beskytte grundvandet. Hovedparten af de private vandværker har frivilligt indgået aftaler med kommunen, men da det kneb med at få de sidste ni med, kom amtet i foråret med et påbud til vandværkerne om at gå med. Påbudet kom fra et flertal i amtets udvalg for teknik og miljø, og hos Horsens-Langholt Vandværk vil man ikke uden videre tage det for gode vare. Vandværket har klaget til amtet over den afgørelse, og fra amtet er klagen gået videre til Miljøstyrelsen. Derfor kan kommunen kun gå i forhandling med de otte af de ni vandværker, mens Horsens-Langholt må vente, indtil klagesagen er afgjort. - Vi skal forhandle med vandværkerne om vilkår for samarbejdet. I de frivillige aftaler har det været sådan, at vandværkerne har indbetalt et frivilligt beløb til en fælles pulje til grundvandbeskyttelse. Vandværkerne er kommet med på forskellige tidspunkter, og for de enkelte vandværker har beløbet svaret til, hvad de skulle have betalt, hvii de havde været med fra starten. Nu hvor der er tale om påbud, er der imidlertid sådan, at rent juridisk kan et påbud ikke have tilbagevirkende kraft, og vi kan ikke kan kræve penge for de tidligere år, forklarer forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V). Konsekvensen af, at påbudet ikke kan have tilbagevirkenede kraft, bliver at de ny vandværker, der kommer med, ikke kommer til at betale for de investeringer, der er sket, men udelukkende skal bidrage til fremtidige tiltag. I klagen fra Horsens-Langholt Vandværk over påbuddet hedder det, at vandværket er imod det tvunge samarbejde, fordi vandværket mener, at det selv kan gennemføre en større og hurtigere indsats for grundvandet. Yderligere mener vandværket, at påbuddet strider mod vandforsyningslovens bestemmelser om frivillighed. Gennem sarbejdet skal vandværkerne bidrage til den fælles indsatspulje. Betalingen sker efter forbrugets størrelse. Kommunens mål er at sikre, at udgifterne til grundvandsbeskyttelse er de samme for forbrugere, hvad enten der f.eks. er tale om et naturområde, et byområde eller et landbrugsområde.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...