Brønderslev

Varmeledninger skal flyttes

Blandt andet en følge af tunnelarbejde

BRØNDERSLEV:Til byrådsmødet onsdag aften søger forsyningsudvalget om en anlægsbevilling på 1.780.000 kr. til flytning af en varmeledning på Nordens Allé og til udskiftning af varmeledning på Aalandsvej - gennem kolonihaverne. Begge projekter omfatter udskiftning af ca. 500 meter hovedledning. De eksisterende ledninger er rør i betonkanaler fra 1970. - Varmeledningen på Nordens Allé skal flyttes i forbindelse med etablering af et tunnelanlæg mellem Agdrupskoven og Nordens Allé, fortæller formanden for forsyningsudvalget. Der er i den forbindelse foretaget terrænregulering, hvorefter en omlægning af fjernvarmehovedledningen er nødvendigt. For at give plads til tunnelen flyttes ledningen ud i vejen. Samtidig udskiftes en mindre strækning på 280 meter. Det vil koste 900.000 kr. at omlægge varmeledningen. Heri er medregnet udgifterne til nye rør samt til smede- og jordentreprenør. Den ny tunnel, der snart kan åbnes, er anlagt specielt af hensyn til skoleelever fra Agdrup-området. Omkring varmeledningen på Aalandsvej er det påkrævet at omlægge varmeledningen i forbindelse med byggemodning af området Vestskoven/Agdrupskoven. Der mangler på nuværende tidspunkt kun udskiftning af de sidste 300 meter ledning mellem Agdrupskoven og Skageraksvej. Det er derfor hensigtsmæssigt at udskifte de manglende 300 meter varmeledninger, inden Aalandsvej asfalteres. En udskiftning af varmeledningerne beløber sig til ca. 880.000 kr. Heri er indeholdt udgifter til nye rør samt smede- og jordentreprisen. Forsyningsudvalget søger også om 115.000 kr. til udførelse af ledningsrenovering i Kraghede langs Birkholtvej. Det drejer sig om udskiftning af ca. 400 meter hovedledning og ca. 650 meter stikledninger. Teknisk forvaltning har modtaget henvendelse fra ejeren af ejendommen Kraghedevej 51 vedrørende flytning af gamle eternitledninger i hans mark. Den nuværende placering er til gene for lodsejerne. I forbindelse med overdragelsen af Kraghede Vandværk i 2000 var der i overdragelsesprisen inkluderet en renovering af store dele af ledningsnettet. En del af det gamle ledningsnet skal udskiftes i forbindelse med et kloakrenoveringsprojekt.