Brønderslev

Varmeværk gør status

JERS–LEV:Tors–dag af–ten hol–der Jers–lev Kraft–var–me–værk ge–ne–ral–for–sam–ling på Jers–lev Kro. For–mand Arne Lar–sen af–læg–ger be–ret–ning og statsauturiseret re–vi–sor Per Kal–le–hau–ge frem–læg–ger regn–ska–bet. End–vi–de–re frem–læg–ges in–ves–te–rings–plan for det kom–men–de år. Evald Niel–sen er på valg. Ef–ter selve ge–ne–ral–for–sam–lin–gen er var–me–vær–ket vært ved en let an–ret–ning. Be–sty–rel–sen poin–te–rer, at æg–te–fæl–le el–ler sam–le–ver er vel–kom–men til at del–ta–ge.