Energiselskaber

Varmeværk: Ja til kommunal overtagelse

Grindsted-Uggerhalne-værket ventes at blive kommunalt senest 1. februar 2003

GRINDSTED:Med 180 ja-stemmer og 12 nej- sagde Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværks andelshavere tirsdag aften ja til bestyrelsens forslag om,at Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen, overtager kraftvarmeværket. Tostemmesedler var blanke, og én var ugyldig. Generalforsamlingen samlede 200 af de godt 300 andelshavere. Beslutningen om at gå med i fjernvarmeforsyningen i Aalborg blev taget på Grindsted-Uggerhalne-værkets ordinære generalforsamling i Grindstedhallen. Den klare beslutning skal nu til endelig godkendelse i Aalborg Byråd og hosandre myndighederne, bl. a. Told og Skat, men overtagelsen ventes at kunne ske 1. januar eller 1. februar 2003. Varmesagen har optaget borgerne i Grindsted-Uggerhalne i flere år. Der har været stor bitterhed over den høje pris på naturgas og de deraf følgende høje varmepriser. På årsbasis har de betydet, at de enkelte andelshavere har betalt mellem 15.000 og 20.000 kr. for varmen, enkelte omkring 24.000 kr. Når fjernvarmeforsyningen i Aalborg tager over, vil det varme vand stadig komme fra kraftvarmeværket i Grindsted, men til en betydeligt lavere pris, i mange tilfælde til cirka den halve af, hvad andelshaverne hidtil har betalt. Til gengæld skal hver enkelt andelshaver betale et éngangsbeløb, et såkaldt kraftvarmetillæg til Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning. Størrelsen af dette beløb bestemmes af husenes kvadratmeterindhold. For et typisk beboelseshus i Grindsted-Uggerhalne er tillæget på mellem 50.000 og 70.000 kr., for de største huse op til det dobbelte. Kraftvarmetillæget er et krav fra Aalborg Kommune. Det skal dække den merudgift, som fjernvarmeforsyningen i Aalborg må påtage sig, når den overtager driften af værket i Grindsted. Denne drift bliver dyrere, end hvis varmen kunne leveres fra fjernvarmeforsyningens eget centrale kraftvarmeværk.Orienteringen om forslaget til sammenslutning blev foruden af varmeværkets formand, Jørn Toldbod, Uggerhalne, givet af direktør Knud Sloth, Aalborg Kommunes forsyningsvirksomheder, fjernvarmeforsyningens direktør Ole Torp og afdelingsingeniør Jane Stampe. De eneste mislyde mod forslaget kom fra ejere af huse med et stortkvadratmeterindhold. De skal betale et stort éngangsbeløb ved den kommunale overtagelse og havde håbet på en rabat. Direktør Knud Sloth oplyste, at overtagelsesbetingelserne er fastlagt af Aalborg Byråd. De samme betingelser gjaldt ved fjernvarmeforsyningens overtagelse af varmeværket i Langholt 1. februar i år. Gasmotorerne skal snart skiftes ud Grindsted-Uggerhalne-værkets formand, Jørn Toldbod, oplyste i sin beretning på generalforsamlingen, at det forløbne års drift har været præget af en stabil produktion af varme og elektricitet. Gasmotorerne har kørt fint, selv om de har mange driftstimer på bagen. Der har været forholdsvis store vedligeholdelsesudgifter. De to motorer har en skønnet restlevetid påhenholdsvis ca. fire år og fem år. Nyanskaffelser inden for denne årrække til nye motorer vil være i størrelsesordenen seks mio. kroner.Efter afslutningen af driftsåret er der i september sket et haveri på motor to med ødelagte stempler og beskadiget knastaksel. På trods af at værketsforsikringsselskab dækker skaden, får værket en udgift, idet det har en selvrisiko på 70.000 kr. Økonomisk kom Grindsted-Uggerhalne-værket godt ud af det gamle år. Jørn Toldbod udtalte håb om en positiv melding fra Energistyrelsen, så værket får en andel af statens tilskudspulje på 85 mio. kroner til nødlidendebarmarksværker. Beløbet skal bruges til at nedbringe værkets gæld. Selv om Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningen, overtager varmeværket, fortsætter andelsselskabet, indtil det efter overtagelsen har frigjort sigfor forpligtelser og kan nedlægges af en generalforsamling. Derfor er derstadig brug for en bestyrelse. Hertil genvalgtes Ole Dahl, Niels Henrik Aaby Elmer og Jørn Toldbod. arne