Vebbestrup giver køb på sin selvstændighed

Skoledebat

Formand for skolebestyrelsen ved Vebbestrup Skole Per Kragelund. Skolebestyrelsen har på dets møder siden januar 2007 løbende diskuteret arbejdet omkring den fremtidige skolestruktur i Mariagerfjord Kommune. Som opfølgning på det arbejde, som har fundet sted bl.a. ved afholdelse af 3 stormøder hvor skolevæsenets interessenter har deltaget, har vi forholdt os til mulige konsekvenser af de udsagn, som vi kunne læse i de sammenskrivninger og konklusioner som møderne resulterede i. To til tre modeller har under forløbet taget mere og mere form. På mødet i Hobro Idrætscenter tirsdag den 20. november fremlagde skolefagenheden 3 modeller, som skolebestyrelserne og øvrige interessenter i den kommende tid kan forholde sig til og evt. byde ind med kommentarer til. De tre modeller vil have vidt forskellige konsekvenser for skolerne og de områder de er forankret i. Den ene model giver mulighed for at bevare skolerne. Ledelsesmæssigt vil fødeskolerne være underlagt ledelsen på overbygningsskolen. Alle skoler vil fortsat have egen bestyrelse og eget skoledistrikt. En anden model reducerer antallet af skoler kraftigt. 18 selvstændige skoler med elever fra 0. til 9. klasse bliver til 11 selvstændige skoler med egen leder, egen bestyrelse og eget skoledistrikt. Den sidste model lægger op til dannelsen af 7 områdedistriktsskoler med store nye skoledistrikter, eget personale, egen leder og egen bestyrelse. Områdeskolen kan vælge at have yderligere undervisningssteder/undervisningssted i enkelte lokalområder/lokalområde. Skolebestyrelsen ser gerne Mariagerfjord Kommune kendetegnet ved, at den i fremtiden fortsat ønsker at stå ved, at den er en bæredygtig og attraktiv landkommune bestående af større byer med forholdsvis store byskoler og mindre landsbyer med relativt mindre landsbyskoler. Det er en overordentlig stor kvalitet, at en kommune kan tilbyde sine indbyggere og tilflyttere, at kunne vælge imellem disse forskellige miljøer - både bymiljøer, landsbymiljøer og skolemiljøer. Der kan siges meget om store og mindre skolers forskellige muligheder og kvaliteter. Vi tror alle afskygninger er belyst. Det vigtigste er, at forskningen viser, at der ikke er forskel på elevernes udbytte af undervisningen og dermed ingen kvalitetsforskelle på store og små skoler. Der er nogle kerneområder indenfor skolens virksomhed, som vi anser for at være meget væsentlige for at kunne bibringe eleverne en undervisning præget af kvalitet. Udover et engageret og fagligt dygtigt personale er det vigtigt med gode faglokaler og stamlokaler. I en tid, hvor flere og flere får livsstilssygdomme, bliver overvægtige af at bevæge sig for lidt og tilegner sig usunde kostvaner, er det overordentlig vigtigt, at alle skoler har mulighed for at have idrætsundervisningen i en idrætshal, hvor muligheden for bevægelse og alle former for sportslige aktiviteter er optimale. Vi ved hvor meget leg og alle former for idrætslige aktiviteter betyder for et godt barne- og voksenliv. Vi ved, at fysisk aktive og sunde børn er motiverede og aktive i den læring, der foregår i skolen. Lysten til at være aktive i den frivillige idræt efter skoletiden skabes i høj grad gennem den idrætsundervisning, som foregår i skolen. Det vil derfor være meget forkert, at lade ansvaret for børns deltagelse i et godt og aktivt fritidsliv alene være et anliggende for det frivillige foreningsliv. Skolen har et stort medansvar, og det ansvar kan skolen i høj grad påtage sig, hvis den råder over en idrætshal. Med hensyn til børns forhold til gode kostvaner, har skolen ligeledes et stort ansvar. Udover at skolen skal tilbyde en god mad- og frugtordning, bør skolen råde over et godt hjemkundskabslokale, hvor eleverne undervises i tilberedning af god, nærende, varieret og sund mad. Skolebestyrelsen ved Vebbestrup Skole foreslår, at Mariagerfjord Kommune tilrettelægger den nye skolestruktur indenfor rammerne i modellen, som lægger op til fælles ledelse af flere skoler. De enkelte skoler bevarer som grundprincip sit eget skoledistrikt. Distriktsgrænsen mellem afdelingsskolen og overbygningsskolen kunne gøres fleksibel, så hensigtsmæssige klassestørrelser kan etableres. Vi anser en klassestørrelse på 16 til 24 elever som værende meget ideel. Ved at binde skolerne i et stort geografisk område sammen ved at lade skolelederen på overbyg-ningsskolen være øverste leder af egen skole og afdelingsskolerne, og samtidig indsætte afdelingsledere på fødeskolerne, som ledelsesmæssigt indgår i et ledelsesteam med ledelsen på den store skole, vil skolerne kunne bidrage positivt til den pædagogiske udvikling ved at udvikle fælles værdier og normer i ledelsesarbejdet og bl.a. aftale fælles indsatsområder. Det kan give en bedre udnyttelse af ressourcerne via fællesarrangementer, kurser og ved samarbejde om forsøgs- og udviklingsprojekter. Med baggrund i skolebestyrelsens synspunkter vedr. den ideelle klassestørrelse, kan det være hensigtsmæssigt at lade elementer fra model 2 indgå i den nye skolestruktur i Mariagerfjord Kommune. Det kan ligeledes, i forbindelse med skolernes organisering, være relevant at inddrage elementer fra områdemodellen. Ud fra disse betragtninger foreslår skolebestyrelsen ved Vebbestrup Skole følgende. - Vebbestrup Skole bliver en afdeling under Rosendalskolen. - Der indføres fælles ledelse for de to skoler med en afdelingsleder på Vebbestrup Skole. (evt. afdelingsledere på Hvornum/Hvilsom skoler) - Skolerne får overordnet fælles økonomi og fælles sekretærer. - Der vælges en fælles skolebestyrelse, hvor antal pladser fordeles i forhold til antal forældre. (antal skolebestyrelsesmedlemmer kunne evt. hæves til 9 medlemmer) - Servicefunktioner og rengøring organiseres fælles for skolerne. (Rosendalskolen og afdelingerne i Hvornum, Hvilsom og Vebbestrup.) - Vebbestrup Skole vil kunne påtage sig særligt ansvar overfor sårbare elever og familier. Den mindre enhed vil i høj grad kunne rumme børn, som af forskellige årsager har svært ved at trives i større enheder. Vebbestrup Skole har i dag adskillige elever fra andre skoledistrikter som af forskellige grunde har mistrivedes på den skole, hvor de påbegyndte deres skolegang. Skoleskiftet til en mindre skole har efter elevernes og forældrenes udsagn været en meget positiv disposition. Vebbestrup Skole er meget positiv overfor beslutningen om fra 1. april 2008 at tilbyde oprettelse af en ¿Spiregruppe¿ på skolen med børn fra Børnehaven Solstrålen. Det vil sige at lade ældstegruppen i børnehaven starte i skolens lokaliteter. Ordningen er et meget positivt tiltag i forhold til brobygningen mellem skole og børnehave. I første omgang er initiativet kommet i stand på grund af ¿overbelægning¿ i børnehaven. Fremadrettet ser vi det meget gerne som en permanent ordning, at der etableres en ¿førskolegruppe¿ gældende fra 1. marts det år, hvor barnet starter i børnehaveklasse. Afslutningsvis vil skolebestyrelsen fremføre, at begrundelsen for at pege på Rosendalskolen som værende den nye skole vi er en afdeling under og vores nye naturlige overbygningsskole er, at befolkningen i skoledistriktet i højere grad er rettet mod Hobro end mod Arden. Byerne Vebbestrup og Øster Doense har på foreningsplan og i andre sammenhænge et stort samarbejde med Rosendal/Hørby, og vi har en formodning om, at vi på sigt vil kunne fastholde flere elever i den kommunale folkeskole ved at lade eleverne i 7. til 9. årgang fortsætte på Rosendalskolen.