Vejændring skal sikre skoleelever

Bilister på vej ud fra hallens p-plads skal ikke længere vige for cyklende elever

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Frem­over kom­mer cy­kel­sti­en til at slå et sving væk fra Løg­stør­vej på det sted, hvor udkørslen fra p-plad­sen for­an Sortebakkehallen mun­der ud i Løg­stør­vej. Der­med kan der holde en bil mel­lem cy­kel­sti­en og Løg­stør­vej, der ikke skal tage hen­syn til uven­te­de cyk­lis­ter inden den svinger videre ud på Løg­stør­vej enten mod nordvest eller sydøst. Foto: Tor­ben Hansen

NØRAGER:I øjeblikket er anlægsafdelingen ved Nordjyllands Amt ved at ændre kraftigt på indkørslen til p-pladsen foran Sortebakkehallen og skolen. Det sker alt sammen for at sikre skoleleverne bedre, når de færdes på cykel til og fra skolen via cykelstien langs Løgstørvej. Knud Erik Jessen, vej- og forsyningsingeniør hos Nørager Kommune, forventer, at anlægsarbejdet vil være helt afsluttet senest inden sommerferien. Da Løgstørvej er en amtsvej, påhviler anlægsudgifterne her alene amtet, mens etablering af en ny cykelsti og fortov ind til p-pladsen for at sikre eleverne yderligere er en kommunal anlægsudgift. - Af rent praktiske grunde har vi aftalt, at amtet også laver den del at anlægsarbejdet, der omfatter det kommunale område, som vi så betaler for, forklarer Knud Erik Jessen. Ny tracé for cykelsti De aktuelle vejændringer betyder, at cykelstien langs Løgstørvej ved ind- og udkørslen til Sortebakkehallen og skolen kommer til at slå en bue væk fra amtsvejen. Det betyder, at der fremover kan holde en bil mellem Løgstørvej og cykelstien og vente på at køre ud på Løgstørvej. Det skal alt sammen være med til at minimere den farlige situation, der er i dag, hvor ikke alle af de mange bilister med ærinde til p-pladsen foran hallen og skolen husker at være opmærksomme på at holde tilbage for de mange elever, der på visse tidspunkter primært om morgenen færdes på cykelstien på vej til skolen. Stadig fare for cyklister Skoleleder Ivan Weis Mortensen er ikke helt tilfreds med den måde de nye adgangsforhold til hallen og Sortebakkeskolen nu bliver udformet. - Fra skolens side har vi efter en høringsperiode nemlig over for kommunen udtrykt ønske om at sløjfe de eksisterende cykelstativer bag den tidligere store gymnastiksal og etablere et nyt sted for elevernes cykler klos op ad Sortebakkehallen. Denne løsning ville indebære den fordel, at elever på cykel fra Nørager by så ikke længere behøvede at krydse den i øjeblikket farlige udkørsel til Løgstørvej fra p-pladsen ved hallen, forklarer skolelederen og tilføjer: - Og med hensyn til elever fra Stenild og nordfra, så kunne de benytte cykelkælderen, der ligger midt under skolefløjen ud mod Løgstørvej og på samme tid har adgangsvej derfra. På den måde kunne skolen opnå, at slet ingen elever skulle krydse den farlige udkørsel til Løgstørvej fra Sortebakkehallen. Ved at fjerne de eksisterende cykelstativer bag den tidligere store gymnastiksal, der nu er indrettet til administrationsfløj, vil der ifølge Ivan Weis Mortensen på samme tid være mulighed for at etablere en vendeplads i området foran pedelboligen, hvor forældre som alternativ til p-pladsen foran hallen betydeligt mere sikkert for alle parter kunne læsse deres børn af om morgenen. - Men vores forslag er indtil nu ikke blevet politisk godkendt, så nu må vi fra skolens side se, hvad der videre sker i forløbet med hensyn til at øge trafiksikkerheden for eleverne, tilføjer skolelederen.