Energiselskaber

Vejen banes for solfangere

Dronninglund Varmeværk nærmere et projekt med solvarme

Solvarmeanlægget i dronninglund bliver verdens største. Arkivfoto: Jens Morten

Solvarmeanlægget i dronninglund bliver verdens største. Arkivfoto: Jens Morten

Projektet for etablering af solfangeranlæg ved Dronninglund Fjernvarme er nu nået så langt, at der skal udarbejdes en lokalplan. Planen er, at der skal laves en såkaldt foroffentlighedsfase. Dronninglund Fjernvarme ønsker planarbejdet sat i gang snarest, og målet er, at en lokalplan skal være endeligt vedtaget omkring marts 2010. Planlægningsarbejdet skal sættes i gang, inden der kan foretages eventuel ekspropriering af arealerne. Dronninglund Fjernvarme håber, at lodsejere kan sælge på ekspropriationslignende vilkår, for at projektet kan hænge sammen økonomisk. Og kan solfangerne ikke etableres på de arealer, der er udset, vil projektet ikke kunne realiseres. Der er tale om et solfangeranlæg på 35.000 kvadratmeter. Anlægget ønskes etableret nord for Nordre Ringgade. En amrk på 20 hektar er udset til projektet. Varmeværket har udset sig et areal på 270.500 kvadratmeter. Der er inden for dette område registreret beskyttet natur, eng og mose, ligesom der er vandindvindingsinteresser samt beskyttede vandløb. Hvis projektet realiseres, vil det være verdens største af slagsen og vil kunne dække 50-80 procent af forbruget hos de 1400 husstande i Dronninglund by med vedvarende energi i 25 år fremover. I dag kommer varmen fra Dronninglund Fjernvarme fra byens decentrale kraftvarmeværk. Ligesom på mange andre af de små kraftvarmeværker, der i 1990'erne blev opført ved mindre bysamfund over hele landet, produceres der her både elektricitet og varme til byens fjernvarmebrugere. Til dagligt bruger værket naturgas som brændstof. Det har man altid gjort. Dengang det decentrale kraftvarmeværk i Dronninglund blev indviet i februar 1990, blev det regnet for at være lidt af et foregangsprojekt, der gav en god udnyttelse af energien i naturgassen og øgede den danske forsyningssikkerhed, da man jo får naturgassen fra den danske del af Nordsøen.