Vejen for milen sikret

Efter 10 år er fredningskendelse om Raabjerg Mile afsagt

KANDESTEDERNE:Raabjerg Mile kan nu fortsætte sin vandring i østlig retning i ro og mag uden at blive forstyrret på ruten af andet end en eventuelt ændret vindretning. Vejen for den store vandreklit er banet ved en fredningskendelse, som Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt netop har afsagt. Fredningsbestemmelserne skal sikre, at der ikke foretages noget, som hindrer milens fortsatte naturlige vandring, og der er taget højde for, at der heller ikke foretages noget, som kan få milen til at sætte farten op. Hvis milens også i fremtiden holder en gennemsnitsfart på omkring 15 meter om året, vil det vare omkring 100 år inden selve milen når ud til grænsen for det nu fredede område. Indblik Fredningsbestemmelserne tager både sigte på at sikre milens uhindrede vandring og på at give offentligheden mulighed for at opleve den store vandreklit. Der er derfor i fredningen udlagt større arelaer op mod Kandestedvej, hvor beplantede arelaer ikke må genbeplantes, hvis de nuværende træer fjernes, og der er, direkte foran milen, et område, hvor eksisterende bevoksning skal fjernes for, at man kan få et bedre indblik til de store sandmasser. Mod syd ind mod Bunken Klitplantage er desuden udpeget et større område, hvor den eksisterende skovbevoksning kan fjernes for at give et bedre indblik til milen. Et af de anlæg, der har været meget diskussion om mellem lodsejerne og fredningsrejserne, er de eksisterende læbælter i områet foran milen, og her har fredningsnævnet valgt at de stort set alle kan bevares og at der må ske genplantning af dem, hvis der er træer som går ud. Det skyldes blandt andet, at det er en ekspertvurdering, at selv store træer foran milen ikke vil virke som en bremse på dens vandring. Der er desuden i fredningen lagt vægt på at beskytte og forbedre forholdene for de landskabelige og naturvidenskabelige værdier, der er knyttet til milen og dens omgivelser og herunder specielt på naturtyper og arter, som er baggrunden for, at en stor del af områet er udlagt som EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde. Fredningens bestemmelser om offentlig adgang til at opleve Raabjerg Mile er blandt andet, at der er adgang til både offentrigt ejede områder og private ejede områder i en afstand af indtil 100 meter fra milen. En følge af den offentlige adgang er blandt andet, at det af fredningen fremgår, at der på arealer, som offentligheden har adgang til, ikke må udsættes fritgående tyre, ungtyre, væddere og lignende.