Vel­færd i EU

Vi vil have et EU, der løser de konkrete problemer i dagens Europa.

Vi ønsker et EU, der beskyt­ter ar­bejds­mil­jø­et, ba­de­van­det og fø­de­va­re­sik­ker­he­den. Kort sagt, vi kræ­ver, at EU kom­mer i ar­bejds­tø­jet og be­skæf­ti­ger sig med de pro­ble­mer, vi mø­der i dag­lig­da­gen. Det er nog­le af de kon­klu­sio­ner, der kom frem ef­ter sid­ste week­ends sto­re fol­ke­hø­ring i Oden­se om EU’s frem­tid. Som so­ci­al­de­mo­kra­tisk med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet kan jeg ty­de­ligt mær­ke, hvor­dan alle, jeg mø­der til fore­drag rundt om­kring i lan­det, er træt­te af at tale om trak­ta­ter og be­slut­nings­pro­ce­du­rer. De vil se re­sul­ta­ter på de pro­ble­mer, vi op­le­ver i hver­da­gen. Hvad sker der, når min ar­bejds­plads flyt­ter pro­duk­tio­nen til Kina? Er vi be­skyt­tet mod ter­ror? Hvor­dan kan jeg være sik­ker på, at fø­de­va­rer­ne er i or­den? Jeg er me­get enig med dem. Det er ret ke­de­ligt at snak­ke om trak­ta­ter. Jeg vil me­get hel­le­re for­tæl­le om de kon­kre­te re­sul­ta­ter, vi hver dag er med til at ska­be, og om de ting, som bor­ger­ne øns­ker, at EU skal sæt­te fo­kus på. Jeg me­ner, der er me­get at tage fat på. Frem­ti­dens sto­re op­ga­ve er at få dyr­ket det po­ten­tia­le, vi har skabt de sid­ste 20 år i EU. Den fred, sta­bi­li­tet og vækst, som er ble­vet skabt med EU’s sto­re pro­jek­ter som f.eks. Det Ind­re Mar­ked, eu­roen og ud­vi­del­sen, kan bli­ve sat over styr, hvis vi ikke får sik­ret den so­cia­le side af sa­gen. Der­for var jeg også skuf­fet, da An­ders Fogh i sin stort an­lag­te Eu­ro­pa-tale i sid­ste uge ikke syn­tes, at han kun­ne se nog­le sto­re pro­jek­ter for­ude for EU. Han må have en­or­me sky­klap­per på, hvis han ikke kan se det sto­re be­hov, der er for at ska­be so­ci­al tryg­hed i Eu­ro­pa. Det 21. år­hun­dre­des pro­jekt bør være det So­cia­le Eu­ro­pa. Det er nu, vi skal ska­be et Eu­ro­pa, hvor vi ikke blot ta­ler om fle­re, men også om bed­re job. Hvor vi sik­rer, at alle Eu­ro­pas løn­mod­ta­ge­re er rus­tet i for­hold til glo­ba­li­se­rin­gen. Hvor vi sør­ger for at ud­ryd­de fat­tig­dom og ulig­hed, og hvor øget kon­kur­ren­ce ikke er lig med dår­li­ge­re vel­færd og rin­ge­re for­hold på ar­bejds­plad­ser­ne. Og vi er i fuld gang. Net­op nu ar­bej­der vi f.eks. for at be­skyt­te løn­mod­ta­ge­re imod uri­me­ligt over­ar­bej­de, for at sik­re bi­lis­ter imod træt­te lang­turs­chauf­fø­rer og for at fjer­ne de far­lig­ste ke­mi­ka­li­er fra vo­res pro­duk­ter. En af år­sa­ger­ne til, at EU’s for­fat­nings­trak­tat ikke blev ved­ta­get i Fran­krig og Hol­land, var jo net­op, at be­folk­nin­ger­ne var be­kym­ret for ud­for­drin­ger­ne fra glo­ba­li­se­rin­gen. Der­for må EU’s sto­re pro­jekt være at sik­re den so­cia­le tryg­hed.