Hals

Ven]stre var]me på Polar Sea]food]

GAASER:Da Ven]stre i Hals Kom]mu]ne torsdag ]holdt det år]li]ge grund]lovs]mø]de, blev mange af de spørgs]mål, der op]ta]ger ind]byg]ger]ne i Hals Kom]mu]ne, vendt. På dagen var det formanden for tek]nisk ud]valg, Jo]han]nes Elsnab og so]ci]al]ud]valgs]for]mand Ane-Marie Viegh Jør]gen]sen (begge V), som havde fået den ære at tale til og med partirødderne. Et af de spørgsmål, som optog mange af de frem]mød]te, var ud]sig]ten til en mu]lig etab]le]ring af fis]ke]for]ar]bejd]nings]fa]brik]ken Po]lar Sea]food. Her blev sin]de]ne virkelig sat i be]væ]gel]se i Ven]stres po]li]tis]ke bag]land. Jo]han]nes Elsnab var én af dem, der var mere end al]min]de]ligt lun ved tan]ken om til]gang af den store ar]bejds]plads. - I Hals Kom]mu]ne er der en høj ar]bejds]løs]hed. 480 personer eller 8,7 procent går le]dige, og her]af er en tred]je]del ufag]lær]te SID’ere. Men nu er mu]lig]he]den der for at få 50-80 nye ar]bejds]plad]ser, og den skal vi ikke lade gå fra os, lød det fra Jo]han]nes Elsnab. Stem]nin]gen var over]vej-ende po]si]tiv for pro]jek]tet, men de ind]kom]ne na]bo]pro]tes]ter var der]imod ikke vel]se]te i Ven]stre-flokken. Ane-Marie Vigh Jør]gen]sen var omkring Po]lar Sea]food helt på li]nie med sin par]ti]fæl]le. - Det ville være fuld]stæn]dig ga]li]ma]ti]as, hvis vi ikke kan få plads til den her. I samme om]bæ]ring er-klærede so]ci]al]ud]valgs]for]man]den føl]gen]de: - Jeg har ikke fan]ta]si til at fore]stil]le mig, at der er ind]si]gel]ser, som vil kunne gøre sig gæl]den]de.]