Lokalpolitik

Venstrefolk nu i fælles forening

Venstre i Brovst Kommune får en 15 personers bestyrelse - de tre hidtidige foreninger havde tilsammen 23 bestyrelsesmedlemmer

SKOVSGÅRD:Der er dannet en ny fælles forening for Venstres medlemmer i Brovst Kommune. Venstre i Brovst Kommune afløser foreningerne i Brovst, Lerup/Tranum og Torslev/Øster Svenstrup, der blev nedlagt på deres respektive generalforsamlinger 10. februar. Samtidig er Venstres Samarbejdsudvalg opløst. I Skovsgård Idrætscenter holdt Venstres Samarbejdsudvalg i Brovst derfor sit sidste årsmøde, fulgt af en stiftende generalforsamling for den nye forening. Man vedtog, at standardvedtægter, udarbejdet af Venstres landsorganisation, skulle danne rammen om den nye forening, og at disse skulle justeres i det kommende år, så de bedre afspejler den nye forenings behov. De reviderede vedtægter bliver så fremlagt på generalforsamlingen i 2004 til godkendelse. Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev fastsat til 14, der vælges på generalforsamlingen, plus et medlem fra LOF og en fra VU. På generalforsamlingen valgtes Erik Holt som formand. Han har været formand for Brovst Venstre siden 1998 og for Samarbejdsudvalget siden 1999. Følgende blev valgt til den ny bestyrelse: Knud Kjærgaard, Hans Lausten, Dan Mørch, Helle Bak Andreasen, Mogens Wiese, Henning Mysager, John Christensen, Ellen Jensen, Mogens Gade, Poul Erik Lundtoft, Karen Hansen, Godtfred Larsen, Jacob Sørensen og Karin Søgaard, som repræsentant for LOF Anders Knudsen, og endelig blev Signe Grønborg Larsen og Henry Kronborg suppleanter. Som revisorer valgtes Frands Stagsted og Hardy Lauridsen, og revisorsuppleant blev Mogens Richter Pedersen. Bestyrelsen konstituerer sig indenfor de næste 3 uger. Netværk 15 bestyrelsesmedlemmer kan forekomme at være mange, men der er gode argumenter for at have en bestyrelse af den størrelse, fortæller bestyrelsesmedlem, fhv. borgmester Henning Mysager. Mange bestyrelsesmedlemmer giver bredere kontakt til kommunalpolitikerne, og det er lettere for mange at formidle det politiske budskab til folk i lokalsamfundet. Desuden bliver alle de godt 200 Venstremedlemmer besøgt en gang om året i forbindelse med kontingentopkrævningen. Så får man en snak om bestyrelsens og politikernes arbejde. Endvidere bliver medlemsbladet delt ud personligt. Bestyrelsen har en vigtig netværksfunktion, konkluderer Mysager. Det ville også være mærkværdigt, hvis alle bestyrelsesmedlemmer altid mødte op til møderne, tilføjer den nyvalgte formand Erik Holt, der heller ikke finder den store bestyrelse tung at danse med. Hidtil har de tre lokalbestyrelser haft tilsammen 23 medlemmer, plus repræsentanter fra LOF, VU, kredsledelsen og byrådsgruppen. Der er aldrig afstemninger i bestyrelsen. Man bliver enige om tingene i fordragelighed. Der er endnu ikke taget stilling til, om der skal være et forretningsudvalg i den nye forening, men i praksis har formanden hidtil ofte truffet beslutninger uden at høre bestyrelsen, fortæller Erik Holt. For eksempel da der skulle arrangeres møde om ambulanceberedskabet for nylig. Han bebuder i øvrigt fire åbne bestyrelsesmøder om året, hvortil alle Venstremedlemmer er velkomne, og hvor der vil blive orienteret om og debatteret forskellige emner. Erik Holt glæder sig til at være formand for en ny og effektiv organisation, hvor der er mange nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og andre engagerede, der vil gøre en indsats.