Motorveje

Vest er bedst

Der er skrevet og talt mange ord om en Øst- kontra en Vestforbindelse over Limfjorden.

Men fra Øster Sundby/det østlige Vejgaard, kan jeg se, at der ikke har været mange indlæg til debatten, der efterhånden kører i et højere og højere gear. Som beboere på Wesselsvej i Øster Sundby og Thomas Kingos Vej i Vejgaard stifter vi hver eneste dag bekendtskab med E45 - check gerne et kort for at se, hvor tæt Wesselsvej og Thomas Kingos Vej ligger på motorvejen. Med dette naboskab i baghaven må jeg fra det østlige Aalborg sige at vi herude, gerne så det blev en Vestforbindelse da støjgenerne i dag allerede er omfattende. Med en forøgelse af vejbredden kommer E45 ikke kun helt hen på støjværnet, men med den forudsagte stigende trafikmængde, vil det også medføre en betydelig stigning i det støjniveau vi oplever i dag. Dette var så den mere egoistiske side af sagen, for med en adresse som f. eks. Wesselsvej kan et indlæg i denne debat nok ikke betragtes som værende upartisk. Hvis vi så i stedet ser på alternativet Egholm-linjen kontra Østforbindelsen, så er der altså nogle helt klare argumenter der taler for at lægge forbindelsen via Egholm: * Infrastrukturen omkring Aalborg bliver uhyggelig følsom hvis det bliver en Østforbindelse. Hvis der sker et større uheld på E45 eller der foretages større renoveringsarbejder i tunnelen (den er trods alt fra 1969) så blokeres vejen lynhurtigt. Tænk blot det kaos der opstod da tragedien med den sammenstyrtede motorvejsbro ramte trafikken. Aalborg var proppet med biler alle vegne, og Hals/Egense overfarten havde massive ventetider. Prøv i denne sammenhæng at sætte de fremtidige trafikmængder ind i en sådan situation - Vendsyssel bliver simpelthen koblet af Jylland så længe en sådan situation er til stede. Anlæg af en Vestforbindelse vil gøre infrastrukturen fleksibel og der vil være en "ventil" til at varetage den ekstra trafik renoveringsarbejder kunne generere - det kan Limfjordsbroen ikke. * I forbindelse med anlægget af en Østforbindelse, vil der også opstå indskrænkninger af vejbanerne i begge retninger, med deraf følgende kaos. Anlæg af en Vestforbindelse vil ikke forstyrre trafikken på andet sted end omkring krydset/sammenfletningen hvor øst og vest trafik adskilles. * En Østforbindelse vil ikke fordele trafikken og et ekstra tunnelrør vil blot for en tid øge kapaciteten på E45 - den vil ikke kunne klare trafikmængden i fremtiden uden kødannelser. Anlæg af en Vestforbindelse vil kunne fordele trafikken der skal mod vest (Jammerbugt, Hjørring, Brønderslev, Hirtshals mm.) og den trafik der skal mod nord/øst til Frederikshavn eller lign. Det vil dermed forkorte rejsetiden for den vestgående trafik, da den ikke længere skal sløjfes ind over Aalborg * På et tidligere tidspunkt er det i Nordjyske blevet nævnt at landevejen der fører forbi Åbybro/Vadum mod Aalborg, er en af Nordjyllands suverænt mest befærdede landeveje. En Østforbindelse vil ikke give nogen ændring på denne trafik - den vil stadig skulle sløjfes helt ind omkring Aalborg. Anlæg af en Vestforbindelse vil derimod kunne splitte denne landevejstrafik op, således at nuværende landevejs trafikanter der skal til den vestlige del af Aalborg, slipper for at skulle ind på Limfjordsbroen og Vesterbro med byforurening til følge * Trafikken til og fra City Syd er i dag det rene kaos, specielt omkring højtider går trafikken fuldstændig i stå i Skalborg. Dette fordi trafikken ikke har andre muligheder end Hobrovej og Indkildevej/Ny Nibevej. En Østforbindelse vil på ingen måde ændre denne situation, og med de planlagte udbygninger i City Syd vil situationen kun blive værre, og det vil gå stærkt. Anlæg af en Vestforbindelse vil på en god måde kunne løse problemet via tilkobling til den længe ventede Egnsplansvej så borgerne i Skalborg også kan få nogle tålelige forhold rent trafikalt. I parentes bemærket ville det måske også kunne begrænse Aalborg Kommunes udgifter i anlægget Egnsplansvejen….. Jeg kan fra min side godt forstå borgerne i de potentielt berørte områder i vest, da ingen må formodes at være interesseret i at få en motorvej anlagt i umiddelbar nærhed af ens bolig. Det jeg dog gerne vil opfordre til, er at man ser mere på hvad der er mest tjenligt for samfundet på langt sigt. Hvis man går ind på f. eks. Die Welt's hjemmeside og søger på Elbtunnel og Verkehr, ser man at Elbtunnellen trods dens seneste udbygninger, stadig giver seriøse trafikpropper omkring Hamburg - helt ind i bykernen, endda. Hvis man forholdsmæssigt nedskalerer trafikken, så er Elbtunnellens udbygning faktisk en sammenlignelig situation med valget af en Østforbindelse. I og omkring Elbtunnellen er der konstante renoveringsarbejder på grund af tunnellens fremskredne alder, og der har f. eks. tidligere i år været behov for at lukke to tunnelrør på grund af en brændende lastbil, med deraf følgende omfattende tunnel reparationer til følge. I disse situationer har man trods flere tunnelrør ikke fuld kapacitet på strækningen under Elben i længere perioder. Konklusionen i flere af artiklerne, jeg har gennemgået på Die Welt's hjemmeside, er, at løsningen på Elbtunnel-køerne måske vil kunne findes i intelligente trafikstyringssystemer, da vejnettet ikke længere kan bære trafikmængderne. I tilfældet omkring Hamburg/Elben kender jeg ikke de geografiske forhold godt nok til at kunne se om der kunne eller burde laves en alternativ forbindelse over eller under Elben, men jeg synes det er tankevækkende at de ekstra rør ikke har løst kø-problemerne som det var forventet. Parallellen, jeg mener man kan drage fra Elbtunnellens ekstra rør til Limfjordsforbindelsen, er, at vi står i en situation hvor der skal vælges imellem en - i mine øjne - lappeløsning med begrænset effekt på langt sigt, eller et nyanlæg i form af Vestforbindelsen der løser to problemer i ét projekt. En løsning bør have så mange gode effekter som muligt, og der bør også tænkes længere frem end til næste valgperiode. En Vestforbindelse må og bør være det rigtige valg. De fleste af os ,der i dag bor op ad E45, håber på, at beslutningstagerne kan og vil se at en Vestforbindelse er den rigtige løsning - i særdeleshed på langt sigt. Det må være langtidsholdbarheden og helheden, der skal være udslagsgivende for en beslutning, og bestemt ikke, at man pr. definition skal tage den billigste løsning. Prisforskellene på de tre linjer må ikke være argument for at vælge en Østforbindelse, og de priser der er skitseret i Vejdirektoratets oplæg, peger heller ikke på at der reelt kan spares ret mange penge på en Øst- kontra en Vestforbindelse. Tilhængerne af Østforbindelsen har fremdraget rigtig, rigtig mange argumenter i de seneste måneder, og det har jeg stor respekt for. Jeg har dog undret mig over, hvor langt og løst Øst-tilhængerne tilsyneladende vil gå i argumentationen for deres sag. Argumenterne har f. eks. været, at selve demokratiet har været sat ud af spil på grund af timingen for Vejdirektoratets høring (selvom debatten og de forskellige linjeføringer efterhånden har været diskuteret i årevis), eller at en Vestforbindelse kan risikere at medføre øget iltsvind i Limfjorden (et lignende argument kom også på banen med bygningen af Storebælts broen - det er vist heller ikke sket her), eller at en Vestforbindelse vil ødelægge naturperlen Egholm (der for 85 procents vedkommende består af opdyrket landbrugsjord, og før diskussionen omkring en 3. Limfjordsforbindelse ret beset ikke blev omtalt som en naturperle), og endelig at der overhovedet ikke er trafikmæssigt belæg for at lave en ny forbindelse, men at den kollektive trafik skal øges i stedet (hvilket en børnefamilie i en landsby hvor forældrene eksempelvis arbejder i Aalborg, helt sikkert kan få busser og børneinstitutioner til at hænge sammen med deres job). I Øst håber vi på Vest.