EMNER

Vi brænder stadig mere brændstof af på vejene

Mens andre områder holder igen, stiger transportsektorens forbrug stejlt

AALBORG:Indtrykket af, at bilkøerne indtræffer med stadig større hyppighed, er korrekt. De nøgne tal fra Danmarks Statistik viser klart, at vi kører mere og mere. Fra 2004 til 2005 steg salget af benzin, dieselolie og flybrændstof med 2,3 procent. I forhold til 1990 brændte vi i 2005 25,7 procent mere brændstof af på vejene og i luften, idet luftfarten også er omfattet af statistikken. Med sin fortsatte vækst vedbliver transportsektoren med at være energi- og miljøpolitikkens smertensbarn, idet det på områder som elforbrug og energi til opvarmning er lykkedes, at holde væksten i skak. Det samlede energiforbrug er derfor i de seneste 15 år blot vokset med 10,2 procent. Og i kraft af, at forbruget i stigende omfang dækkes af vedvarende energi er udledningen af kultveilte, CO2, faldet med 6,4 procent i løbet af de 15 år. Sidste år dækkede vindkraft således 28,5 procent af det samlede danske elforbrug. - Men transportsektorens vækst gør det ekstra svært at knække kurven for CO2-udledningen i nedadgående retning, siger Peter Høstgaard-Jensen, konsulent for organisationen Nordjysk Vækstforum, der har sat sig for at fremme vedvarende energi i Nordjylland. Og ifølge Peter Høstgaard-Jensen tyder intet på, at transportbehovet og derved brændstofforbruget på et tidspunkt flader ud. - Sø- og jernbanetransport tilbyder åbenbart ikke de ydelser, som vejtransporten vokser på. Og samtidig indebærer velfærdssamfundet, som vi opfatter det, en frihed til transport, siger Høstgaard-Jensen, der samtidig påpeger, at den igangværende centralisering i industri og landbrug øger transportbehovet. - Vi er indstillet på at køre stadig længere efter arbejde, siger Peter Høstgaard-Jensen, der ikke er bekendt med, at andre lande har knækket koden og mindsket transportbehovet. I det lys anser han mere miljøvenlige brændstoffer som den mest sandsynlige løsning på CO2-problemet. - I stedet for oliebaserede brændstoffer skal vi satse på drivmidler lavet på basis af vindkraft og biomasse, så CO2-udledningen derved mindskes, siger han. Og det vil være muligt, omend det vil kræve en kæmpeanstrengelse af hele samfundet. - Men der er ingen vej udenom, hvis vi på sigt skal gøres os fri af olien og naturgassen, siger han og advarer mod den afhængighed af olie og naturgas, som hele Europa er på ind i. - Med mindre vi skifter kurs, vil EU om 25 år importere 80 procent af sit naturgasforbrug fra lande, hvis stabilitet man i høj grad kan stille spørgsmål ved, siger han.