Vi giver børn en god start i SFO'en

Det er vist nu, vi her fra Rostrup Skole og Landsbyordning skal fortælle vore oplevelser med at "passe børn" i børnehavealderen i en skolefritidsordning.

Vi er en af de 105. Dvs. vi har dispensation til at tage imod børn ned til tre år i vores skolefritidsordning, en såkaldt Landsbyordning. Det har givet Rostrup by og omegn en mulighed for som resten af kommunen at have en daginstitution i lokalområdet til vores børn, når de ikke kan være i dagplejen længere. Oprindelig var normeringen pr. barn beregnet særskilt for Landsbyordningen, men med støtte fra en aktiv forældrekreds og skolebestyrelse og et lydhørt børne-kultur udvalg er det for tre år siden lykkedes at få samme normering til Landsbyordningens børnehavedel som til de øvrige børnehaver i kommunen. Derudover er der SFO-normering til skolebørnene, som vi modtager morgen og eftermiddag. Dette har sammen med en kvalificeret personalegruppe gjort, at vi her i Rostrup kan tilbyde børnene de samme udviklingsmuligheder som de øvrige lokalområder i kommunen. Hvor er så forskellen? Ja, der er den forskel, at vi økonomisk, administrativt og pædagogisk er sluttet sammen med skolen. Vi har fælles overordnet målsætning, men har desuden udarbejdet egen delmålsætning for de 3 - 6 årige. Ledelsen i skolen og Landsbyordningen samarbejder i det daglige arbejde, og lederen af Landsbyordningen har mulighed for ad hoc deltagelse i skolebestyrelsens arbejde. Forældre og personale i Landsbyordningen er valgbare til skolebestyrelsen - derudover har landsbyordningen eget forældreråd med repræsentanter for børnehavedel og SFO Forældrerådet har en gæsterepræsentant i skolebestyrelsen. Vi arbejder lovmæssigt efter folkeskoleloven, men er bevidste om de eventuelle forskelle, der er i forhold til lov om social service. Vi har et tæt samarbejde med PPR, sundhedsplejen, forvaltningen og andre samarbejdspartnere som enhver anden daginstitution, og dermed de samme muligheder for forebyggende og behandlende indsatser. For øjeblikket arbejder vi med læreplaner på lige fod med kommunens øvrige daginstitutioner. Disse læreplaner udarbejdes selvstændigt for de 3 - 6 årige, men koordineres med skolens læseplaner, således at børnenes udvikling kan videreføres i skolens arbejde. I vores arbejde tager vi udgangspunkt i den legende læring, idet vi har den holdning, at børn lærer ved oplevelser og dialog, i samspil og i relationer. Vi arbejder på at finde en balance mellem de værdier, som læres ved at spejle de voksnes viden, erfaring, omgangstone og adfærd og de værdier som læres gennem praktiske oplevelser eller søgning af oplysninger. Vi tænker udvikling ind i alt samvær med børnene og giver dem oplevelser og erfaringer ude såvel som inde. Vi ser på, hvor det enkelte barn er i udvikling, og i samarbejde med forældrene aftales, hvad det er barnet har behov for. Vi giver dem mulighed for at udforskning kan ske sammen med voksne og ældre børn - ikke mindst i kraft af en værdifuld brobygning . Vi ser os selv som et kompetent mellemled i børns udvikling, idet vores brobygning allerede starter ved et samarbejde med de lokale dagplejere, og fortsætter med skolen Brobygning med dagplejen - Dagplejerne kommer på besøg i Landsbyordningen, hvor de og børnene deltager i leg og spisning - Vi inviterer dagplejen, når vi har aktiviteter, der passer til deres aldersgruppe. - Vi har fælles udflugt; eks. Zoologisk have - Dagplejen kan besøge os, inden et barn skal starte i Landsbyordningen - Dialog mellem dagplejere og personale i Landsbyordning Brobygningen med skolen - Én gang om ugen deltager de ældste børn fra Landsbyordningen i svømning sammen med skolen. Dette gør, at de får sig nogle skolevenner. Det er 5. klasse, der inden sommerferien påtager sig den opgave, at sørge for at de nye elever føler sig velkomne. - Spiregruppen er stedet, hvor de børn, der er indskrevet til skolegang, arbejder målrettet med skoleorienterede opgaver. Herved får de et godt kendskab til de børn , de senere skal danne gruppe med og de får et bredere kendskab til skolearbejde. De deltager i skolens morgensamling sammen med en voksen fra Landsbyordningen, for at forberede dem på at være en del af en stor samling - Desuden har skolen og Landsbyordningen fælles fysiske rammer, der gør, at vi kan udnytte hinandens faciliteter. Her skal nævnes skolebibliotek, gymnastiksal, sløjd og skolekøkken. Omvendt kan skolen låne lokaler i Landsbyordningen, hvis der er brug for det. Dette er medvirkende til, at de børn, der skal i skole, fortsætter i trygge rammer - Der arbejdes med fælles indsatsområder, hvor der udarbejdes både fælles og individuelle handleplaner : Bl.a Omsorgsplan - Mobning - Urolige børn - Trin for Trin (socialiseringsprogram) Brobygningen også for voksne: - Pædagoger, lærere og forældre indgik i en fælles proces med at udarbejde organisationens fælles værdigrundlag - Der holdes møder, hvor pædagoger og lærere finder et fælles fodslag, der gør at vi kan yde hinanden vejledning og give ideer til opkvalificering af arbejdet. - Der er valgt Lokalt Med -udvalg, som bl.a arbejder med sundhedsfremme på arbejdspladsen - Der afholdes fælles og individuelle kurser - Vi har fælles administration, hvilket giver en bedre udnyttelse af tid og ressourcer Med alle disse tiltag skaber vi en gensidig forståelse for arbejdet i henholdsvis børnehavedel og skoledel, hvilket på både leder,- og medarbejderside giver en positiv sparring til gavn for alle. - Alt i alt vil vi gerne fortælle, at det ikke kun er børnepasning, der foregår for de 3-6 årige i en SFO, men at der så absolut kan tages vare på børnenes udvikling, og vi mener at vi her i Rostrup er med til at skabe en helhed i barnets tilværelse og en lineær udvikling, som tager hensyn til det individuelle barns behov. Det er vigtigt for os, at børnene, både i børnehavedel og skoledel får et solidt fundament de kan bygge videre på, og at de trives, så de selv tør søge udfordringer.