EMNER

- Vi klipper, som vi plejer

Vejenes grønne arealer udgør en stor del af naturoplevelsen i det dyrkede landskab, og har dermed stor æstetisk værdi og betydning for landskabets udseende.

Aabybro Rådhus Venstre borgemester Mogens GadeFoto: Lars Pauli

Aabybro Rådhus Venstre borgemester Mogens GadeFoto: Lars Pauli

De fleste mennesker opfatter umiddelbart en blomstrende vejkant som et positivt syn. Vej og Park forsøger derfor også at begrænse rabatklipningen i forsommeren, så klipning kun udføres for at sikre det sikkerhedsmæssige i trafikafviklingen. På de smalle veje vil høj vegetation efterhånden indsnævre kørebanen og genere trafikafvikingen, herunder især de mange, der benytter de små veje til cykling. På de større veje vil kantpæle og vejtavler efterhånden blive dækket af vegetationen. Derfor klipper vi et enkelt skår langs disse veje. Det giver så også, som sidegevinst, at dyr, der passerer vejbanen, har en større chance for at orientere sig, og dermed undgår en evt. påkørsel når vejbanen passeres. Nogle af de planter, der vokser på vejkanterne, er vildformer eller forvildede kulturformer af urteagtige markafgrøder. Hvor disse planter optræder i større mængder i nærheden af frøafgrøder, vil der være risiko for, at der ved krydsbestøvning sker en værdiforringelse af frøafgrøden enten ved en mindre frøproduktion eller ved en produktion af ringe kvalitet. Derfor slås hele rabatarealet allerede i forsommeren ved de arealer, der støder op til marker med frøafgrøder. Først ved efterårsklipningen bliver hele rabat- og grøftearealet klippet. For at bevare vejkanterne som artsrige samfund er det nødvendigt med en vis regelmæssig slåning. En sådan slåning muliggør bevarelse af særlige plantesamfund, der ellers vil kunne gro til med "stærkere" planter. Vejkanternes græsarealer bør generelt slås 1 gang om året i efteråret for at fremme en stor variation af blomster. Vej og Park har ikke pt. planer om at ændre på denne praksis, idet det er vurderet, at der ved den anvendte metode er en god balance mellem de trafiksikkerhedsmæssige hensyn og ønsket om blomstrende vejrabatter.