Hals

- Vi sid]der fast i tun]ne]len

] Hals Kom]mu]ne pe]ger på en øst]for]bin]del]se men man er også åben for en vest]lig for]bin]del]se]

HALS:Hals Kom]mu]ne har bi]dra]get med deres øns]ke]sed]del til Nord]jyl]lands Amt, hvor de for]tæl]ler om, hvil]ken lim]fjords]for]bin]del]se de fore]træk]ker. I bre]vet til am]tet kan man bl.a. læse, at Hals Kom]mu]ne ger]ne vil an]be]fa]le øst]for]bin]del]sen som mo]tor]vej med pa]ral]lel]tun]nel som den 3. lim]fjords]for]bin]del]se, da denne løs]ning meget di]rek]te vil hjæl]pe med flas]ke]hals]pro]ble]mer]ne ved kryds]ning af Lim]fjor]den for den øst]li]ge del af re]gio]nen. Mange pendelere, der bor i Hals kom]mu]ne sid]der nemlig ofte i kø ved tun]nel]rø]ret. - Vi op]le]ver her i Hals Kom]mu]ne, at det er i tun]ne]len, at vi sid]der fast, siger borg]mes]ter Bent Sø]ren]sen (S). Da mange men]ne]sker i Hals Kom]mu]ne er af]hæn]gi]ge af at kryd]se Lim]fjor]den dag]ligt be]der Hals Kom]mu]ne om, at spørgs]må]let om den 3. lim]fjords]for]bin]del]se bliver af]kla]ret hur]tigst mu]ligt. Des]uden pe]ger man på, at flas]ke]hal]sen ved tun]ne]len svæk]ker mu]lig]he]den for at til]træk]ke nye bo]sæt]te]re og er]hvervs]dri]ven]de , fordi det be]trag]tes som pro]ble]ma]tisk at kryd]se Lim]fjor]den. Selv]om kom]mu]nen i bre]vet pe]ger på øst]for]bin]del]sen, så er man iføl]ge borg]mes]te]ren blevet mere åben over]for vest]for]bin]del]sen, end man tidligere har været. - Det der ligger i det er, at det er vig]tigt, at Nord]jyl]land står sammen om det her, og da det ty]der på en vest]for]bin]del]se, vil vi ikke være dem, der prø]ver at stand]se det, siger Bent Sø]ren]sen. Han understerger, at man i hals ikke er gået ind i, hvad en lim]fjords]for]bin]del]se får af tra]fi]kal be]tyd]ning inde i Aal]borg. - Vi er ikke spe]ci]elt in]ter]es]se]re]de i tra]fik]ken inde i Aal]borg, det må Aal]borg tage sig af, siger Bent Sø]ren]sen. ]