Skolelukninger

Vigtig med ansvarlig leder på hver skole

Høringssvar

Skolebestyrelsen ved Onsild Skole, formand Helle Thisted. Med henvisning til byrådets opfordring om at indsende ideer, bemærkninger og forslag til den videre beslutningsproces ang. skolestrukturen, kommer her et oplæg fra skolebestyrelsen ved Onsild Skole. Vi har drøftet, kvalitetsrapportens statistikker og de 3 forskellige modeller som skolefagenheden har barslet med, i skolebestyrelsen. Disse oplysninger afstedkommer naturligvis en del spekulationer og efterfølgende spørgsmål, som vi fra Onsild Skole gerne vil have besvaret/debatteret. Samtidig vil vi komme med vores løsningsforslag til det område, vi selv er beliggende i. Onsild Skole vil tilslutte sig Reduktionsmodellen vel vidende, at modellen Status Quo er urealistisk, dog ikke i den offentliggjorte model. Områdemodellen kan vi ikke tilslutte os, vi mener, at det er vigtigt, at der er en ansvarlig leder på alle skoler. Skolebestyrelsen vil hermed uddybe ændringer af Reduktionsmodellen for det område, vi er en del af: Vi foreslår, at Hvilsom Skole nedlægges og eleverne overflyttes til Rosendalskolen. Vi mener, at antallet af elever fra Hvilsom kan rummes på Rosendalskolen indenfor de eksisterende fysiske rammer. Det giver også eleverne fra Hvilsom den korteste mulige skolevej, en halvering i forhold til det at sende dem til Onsild Skole, hvilket er oplægget fra skolefagenheden. Hvornum Skole og Søbakkeskolen nedlægges, og Søbakkeskolens skoledistrikt deles mellem Onsild Skole og Bymarkskolen. Onsild Skole skal modtage elever dels fra Hvornum skole og dels fra det område på Søbakkeskolen, som ligger nærmest på Onsild Skole. Bymarkskolen modtager eleverne fra Skellerupsiden. Den fysiske afstand er lille, og der er allerede etableret cykelsti mellem Hobro og Skellerup. Bymarkskolen vil sandsynligvis blive tosporet, og kunne på sigt blive til en overbygningsskole, da udvidelsesmulighederne er gode. Onsild Skoles elever kunne bruge Bymarkskolen som overbygningsskole eller man kan bevare den eksisterende model med overflytning til Søndre Skole. Og hvorfor nu det? I oplægget fra skolefagenheden peges der på Rosendalskolen som overbygningsskole til Onsild Skole. I vore øjne virker det ikke logisk, at eleverne fra Onsild skal passere 2 overbygningsskoler i Hobro på vej til en tredje. Både Søndre og Nordre Skoler ligger tættere på os end Rosendalskolen. Vi tænker også på udgifter til befordring. I Onsild har vi en meget velfungerende børnehave med et tæt samarbejde til skolen. Hvert år bruges der flere dage fra både børnehave og skoles side, til at få en så god overlevering som muligt. I Onsild Børnehave findes der i forvejen børn fra både Handest og Hvornum som dermed har en naturlig vej til vores skole. Selv i foreningslivet samarbejdes der mellem de 3 byer ¿ HOH85 ¿ en sammenslutning af Handest, Onsild og Hvornums idrætsforeninger og som navnet også siger, blev den etableret i 1985. Altså er samarbejdet mellem vore byer ikke et ukendt fænomen. Vi mener også, at Onsild Skole er en bevaringsværdig skole, dels er der let adgang til udvidelse af skolen, dels har vi meget udenomsareal, da vi ligger lige op af Onsild Hallen, som vi selvfølgelig også ønsker at bevare. Her kan også nævnes Onsild Idrætsefterskole, der ligger lige på den anden siden af gaden, den har vi et fantastisk samarbejde med i vores idrætstimer. Efterskolens elever får lov til at øve sig i at være ledere på vore børn, det er til gensidig stor udfordring. Efterskolen har også en hal, som vi naturligvis benytter os af. På Onsild Skole har vi også 2 specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Disse elever ser vi som en naturlig del af vores skole og vi vil gerne beholde dem. Specialklasseeleverne er et område, der ikke er sat i fokus i denne skoledebat, hvilket vi savner fra Onsild Skole. Der skal hermed ikke være tvivl om, at de er velkomne på vores skole. Området omkring Onsild er også et område i stor vækst og derfor også et område, vi føler er værd at bygge videre på. Et nyt industriområde ved motorvejsafkørslen er allerede godt i gang, der er stadig flere ledige grunde, men en del er allerede optaget af ny industri. At der er andre, der tror på Onsild som et vækstområde viser den udstykning der pt. foregår. Her er et stort firma ved at bygge 83 ny boliger, hvoraf de første skulle være indflytnings klar i starten af 2008. Planen er at 30 nye boliger står færdige i løbet af 2008. Der er ligeledes en udstykning på 12 parcelhus grunde på vej. Mon ikke sandsynligheden for, at der flytter børnefamilier ind en del af dem, er ret stor. Alt i alt føler vi at Onsild og dermed også vores skole er værd at bibeholde. Vi er et dynamisk samfund, og vi ønsker at beholde den rummelighed, og det nærvær vi har på Onsild Skole. Vi er ikke i tvivl om, at vi sagtens kan videreføre skolens værdier til nye elever fra Hvornum og Handest. Til dette løsningsforslag knytter der sig selvfølgelig også spørgsmål: Befordringsudgifter, hvor er de placeret? Ved lang skolevej vil der naturligt være flere elever, der er kørselsberettigede, deraf større udgifter til befordring. Lang tid til befordring i skolebussen er naturligvis ikke ønskværdigt, hvilket Bertel Haarder også har udtalt sig om. Er disse udgifter en del af skolestrukturen? Sikker skolevej? Dette kommer som en opfølgning til befordringsudgifter. Skolevej der er klassificeret som farlig udløser også befordringsudgifter. Det er vigtigt, at der også kigges på skolevejene ved sammenlægning af skoler. SFO/Klub? Sammenlægning af skoler, betyder det automatisk en sammenlægning af SFO/Klubber? Ved lang skolevej vil der også være forældre, der får lang vej for evt. at aflevere børn i morgenklubber og hente igen om eftermiddagen. Hvis SFO/Klubber sammenlægges skal der også her tænkes i den fysiske plads på skolerne. Dette vil også medføre udgifter, hvordan bliver de dækket ind? Vi ønsker selvfølgelig svar på vores spørgsmål evt. i forbindelse med de oplæg, der kommer på de kommende stormøder. Vi ser frem til en forhåbentlig positiv tilkendegivelse af vores oplæg.ønske om en glædelig jul samt et godt samarbejde i det nye år.