Vigtigt at samarbejde meget mere

Det årlige Sorømøde havde i år hovedtemaet "Klædt på til vækst og velfærd?", og under konferencen blev der givet flere interessante bud på den uddannelsesmæssige udfordring i forbindelse med at sikre Danmark vækst og velfærd. Ifølge undervisningsminister Ulla Tørnæs skal de videregående uddannelsesinstitutioner bl.a. gennem formidling af holdbar viden fungere som dynamo for den regionale kompetenceudvikling. Dette skal ske i tæt samspil med virksomhederne i regionen, og uddannelsesinstitutionerne skal fremover fungere som egentlige videncentre. Hvad indeholder videncenterfunktionen så? Før Sorømødet herskede der i uddannelsesverdenen usikkerhed, men via indlæg og diskussioner fik deltagerne en bredere forståelse af begrebet. For at leve op til intentionerne skal f.eks. Nordjylland Erhvervsakademi (også) fremover: - Udvikle og udbyde erhvervsakademiuddannelser af høj kvalitet - Udvikle og udbyde et fleksibelt relevant udbud af efter- og videreuddannelse - Være attraktiv partner m.h.p. konkrete udviklingsprojekter i private og offentlige virksomheder. Den nuværende regerings vision og strategi er kort fortalt, at videncentrene leverer kvalificeret arbejdskraft og anvendelsesorienteret viden til virksomhederne, og videninstitutionerne får til gengæld adgang til den nye viden, som løbende skabes i virksomhederne. Herigennem opnås synergi og basis for regional kompetenceudvikling, men hvordan operationaliseres strategien? Lad mig give et bud: Nordjyllands Erhvervsakademis dimittender har gennem studiet erhvervet sig anvendelsesorienteret og praksisnær viden, som ved deres ansættelse overføres til erhvervslivet. Under studiet løser de studerende projektopgaver med aktuelle problemstillinger fra konkrete virksomheder, og gennem de obligatoriske studieophold i erhvervslivet bidrager de studerende til problemløsninger for og udvikling i regionens virksomheder. Men herigennem tilføres vejlederne og Nordjyllands Erhvervsakademi også ny viden fra erhvervslivet, og denne videnoverførsel suppleres bl.a. gennem gæstelærere fra erhvervslivet og praktikophold for underviserne. I de forskellige uddannelsesudvalg afdækkes det regionale erhvervslivs kompetencebehov, og der gives input til justering af studieordninger. Den gensidige udveksling af viden foregår også i regionale råd og udvalg og gennem fælles udviklingsprojekter. Endelig tilbyder Nordjyllands Erhvervsakademi et bredt udbud af efter- og videreuddannelse som f.eks. videregående voksenuddannelse (VVU) og en række virksomhedstilpassede kurser, og ved enkelte lejligheder afholder institutionen seminarer og konferencer. Men for mig at se er det urealistisk, at alle videregående uddannelsesinstitutioner selvstændigt og hver for sig forsøger at opfylde hele formålet med videncenterfunktionen. Der skal i stedet etableres netværk og samarbejde regionalt, hvilket undervisningsministeren er meget opmærksom på. I debatoplægget til Sorømødet skriver hun således: "Opgaven for institutionerne er at tage bestik af udfordringerne og fastsætte en udviklingsstrategi. Strategien skal sikre, at institutionerne hver for sig og sammen kan løfte opgaverne som innovative og netværkskabende uddannelsesinstitutioner, der udvikler og tilbyder uddannelsesaktiviteter, som matcher videnbehovet regionalt og nationalt". Ministeren ønsker med andre ord dialog for at skabe nye stærke regionale samarbejdspartnere for erhvervslivet. Et relevant eksempel herpå er det samarbejde, Aalborg Universitet og Nordjyllands Erhvervsakademi har indledt. Et synligt resultat heraf er den konference, de to institutioner 22.8. gennemfører i fællesskab. Temaet er "Fremtidigt samarbejde mellem det nordjyske erhvervsliv og regionens uddannelsesinstitutioner", og med videnskabsminister Helge Sander i spidsen vil en række kompetente indlægsholdere give et bud herpå. Eller med andre ord eksempler på, hvordan uddannelsesinstitutionerne fremover kan fungere som videncentre. Læs mere om konferencen på www.noea.dk/videncentre.