Turisme

Vigtigt at tage hensyn til "turistfyrtårnene"

SKAGEN KOMMUNE: Lokalpolitikerne i Skagen Kommune lægger i et indlæg til Nordjyllands Amt op til, at destinationsselskabet Toppen af Danmark og andre destinationsselskaber får en fremtrædende plads i amtets erhvervspolitiske turismestrategi. - Toppen af Danmark står i dag for næsten 60 procent af omsætningen og en større andel af beskæftigelsen i turisterhvervet i Nordjyllands Amt, og det er dermed et "fyrtårn" i turismeudviklingen i Nordjylland, skriver Skagen Kommune blandt andet i brevet til amtet. Skagen Kommune gør opmærksom på, at der i regionplanlægningen arbejdes med en egnsopdeling efter naturtyper, der dels ikke tager højde for det destinationssamarbejde, som faktisk foregår mellem kommunerne, dels med sit naturtypeudgangspunkt ikke giver det rigtige overblik for strategiske udviklingsmuligheder. Skagen efterlyser derfor en klarere fordeling af roller i udviklingen af turisme, som de forskellige geografiske områder kan give. Nordjyllands Amtsråd har besluttet at tage temaet turisme og friluftsliv op særskilt inden næste regionplanrevision, og da der også er behov for at revidere amtets erhvervsudviklingspolitik samt Midt-Nord Turismes strategi- og handlingsplan, er det besluttet at se på alle tre områder i sammenhæng og udarbejde en fælles turisme- og friluftsstrategi for Nordjylland. Amtet har i denne forbindelse via et debatoplæg opfordret til debat og kommentarer, og det er på den baggrund, at Skagen Kommune nu har sendt et indlæg, som blev godkendt på økonomiudvalgsmødet forleden. Skagen Kommune opfordrer generelt til, at man i højere grad tager hensyn til de enkelte områders styrke, når fremtidens turismestrategi lægges fast for Nordjylland. Det kunne som nævnt være Toppen af Danmark, men også andre "fyrtårne" som for eksempel byturisme i Aalborg og (Vest-)kystturismen generelt. Skagen Kommune har netop sat gang i arbejdet med en ny lokal turismestrategi og handlingsplan, som skal give en mere præcis beskrivelse af Skagen-områdets rolle i destinations- og regionssamarbejdet, samtidig med at handlingsplanen skal give fornyet inspiration til den fælles markedsføring lokalt og inden for Toppen af Danmark. Der bliver lagt stadig større vægt på at udvikle helårsturismen i Skagen-området, og Skagen Kommune ønsker i den forbindelse, at der bliver sikret muligheder for at udbygge overnatningskapaciteten ved Hulsig og Aalbæk.