Vinteren er over os - fuglene i fare for at sulte

Vinteren er over os, og dermed er vi igen inde i den periode, hvor flere hundrede tusinde nordiske dykænder og mange tusinde svaner opholder sig i de indre danske farvande, som plejer at være fuglenes gode spisekamre under overvintringen. Vore indre farvande er så tilpas lavvandede, at dykænderne kan dykke ned til bunden for at fouragere. I Danmark har vi udlagt store havområder som særlige fuglebeskyttelsesområder med betegnelserne EU-fuglebeskyttelsesområder, vi har udlagt havområder som reservater for dyrelivet, ligesom vi har beskyttet de mange fugle ved at lave jagtfrie fuglbeskyttelsesområder. Men hvor meget hjælper det alt sammen, når vi samtidig godtager, at landbruget fortsat sviner de ferske vande og til slut havet omkring Danmark til med alt for store mængder næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor. Yderligere er havmiljøet belastet af sprøjtegifte fra landbruget. Mandag 6. januar så vi i en lille genudsendelse på TV-Nord et par ældre fiskere sejle ud på Limfjorden for at røgte åleruser, men de fangede kun en enkelt lille død fisk og nogle strandkrabber. Imens de arbejdede med ruserne lød kommentarerne imellem dem cirka sådan: "Her er ingen fisk mere, det hele er dødt, og så lugter det råddent i havet. Det er også alle de udledninger af gødning fra landbruget, som er skyld i, at fjorden for længst er gået død. Men det må vi jo ikke sige højt." Vi har for mange år siden godtaget, at et egentligt erhvervsfiskeri efter bundfisk er blevet ødelagt næsten overalt i de indre farvande på grund af især landbrugets hærværk på havmiljøet, og nu vil vi måske som samfund også godtage, at havmiljøet bliver helt ødelagt for de overvintrende dykænder og svaner, som vi har forpligtet os til internationalt at beskytte. Vel ved jeg, ligesom de fleste andre mennesker i Dronningeriget, at algeopblomstringen i sommeren og efteråret 2002 blev særlig slem p.g.a. klimatiske forhold og en større udvaskning i den foregående vinter, men de tkan de ansvarlige myndigheder og landbruget ikke undskylde sig med, ligesom det er noget fordrukken sludder at blive ved med at påstå, at forureningen af de indre danske farvande skyldes udledninger fra landene omkring Østersøen. Videnskaben har forlængst bevist, at forureningen omkring Danmark skyldes vores egne udledninger af næringsstoffer. Vi lever heldigvis i et demokratisk land, hvor vi har tradition for at snakke os til rette om problemerne og hermed håber jeg også, at vi naturfredningsfolk og mange andre, som er meget bekymrede over det dårlige havmiljø, kan komme i dialog med landbruget om de nuværende for fuglelivet og havmiljøet katastrofale forhold. Man har allerede en teknik til at mindske forureningen ved at bringe gyllen i fast form efter udskillelsen af vandet i den, så det må vel kun være et spørgsmål om vilje til at bruge penge på at bruge den gode teknik. I andre lande, som er foregangslande, bruger man nu den nævnte moderne teknik til stor gavn for miljøet.