VK bør satse mere på nye energiteknologier

MILJØ:Regeringen vil opfylde Danmarks CO2-forpligtelser ved bl.a. at købe russiske CO2-kvoter. Vejen frem bør i stedet indeholde en satsning på nye energiteknologier og -besparelser følge Kyotoaftalen skal den industrialiserede verden inden 2012 reducere CO2-udslippet med 5 pct., Danmark med 21 pct. Det er en opgave af dimensioner. Derfor må alle midler, der reelt kan bidrage til at indfri målsætningen, tages i brug. Russiske CO2-kvoter er alene "varm luft" og giver ingen valuta for pengene. Det gør til gengæld på lidt længere sigt en målrettet satsning på vedvarende energiteknologier, samt reelt CO2-reducerende projekter i bl.a. Østeuropa og i udviklingslandene. Vi bør forfølge en strategi, hvor der sker en helt logisk kobling mellem miljø- og erhvervspolitikken. Bl.a. til gavn for de virksomheder, der kan levere energiteknologier og know-how både til eksportmarkedet og til det danske hjemmemarked, hvor f.eks. biogasanlæg, solvarmeanlæg, fastbrænd-selsanlæg, kraftvarmeanlæg m.m. - sammen med målrettede energibesparelser fortsat kan bidrage med betragtelige og varige CO2-reduktioner. En 5 pct.s reduktion er kun en spæd begyndelse. Skal klimaproblemerne løses, skal der anderledes drastiske midler til. Desuden er den vestlige verden af hensyn til sin energiforsyningssikkerhed nødt til kraftigt at reducere afhængigheden af importerede, fossile energiformer - energiformer, der i øvrigt i løbet af et par generationer vurderes at være enten knappe eller opbrugte. Markedet vil derfor vokse betydeligt for netop de nye energiteknologier, som vi i Danmark i forvejen er kendt for at være gode til at udvikle og producere. Hvis vi ikke helt oplagt skulle fortsætte en satsning i dette spor, hvad er det daa, vi skal satse på?