VK handler uansvarligt

Regeringens planer for etablering af et vindmølletestcenter i Hjardemål Klit og Østerild Klitplantage i Thy har udstillet regeringen og forligspartierne bag anlægsloven som uden forståelse og indsigt i naturbevarelse.

Dette er kommet tydeligt frem under det skandaløse forløb, som den hidtidige lovgivningsproces har været igennem og som tilsidesætter hensyn til internationale naturbeskyttelseslove. Senest er det i Politiken (6.2.) kommet frem, at Miljøstyrelsen helt bevidst har afvist at bruge den viden, som de internationalt anerkendte akustiske forskere fra Aalborg Universitet har. Dette er jo helt forrykt! Igennem adskillige år har de akustiske forskere været foregangsmænd i afdækningen af, at lavfrekvent støj fra vindmøller kan skabe sundhedsmæssige problemer og at de dybe brummetoner fra vindmøllerne har en meget større geografisk udbredelse, end hidtil antaget. Miljøstyrelsen har hidtil på et klart uvidenskabeligt grundlag afvist at lægge denne forskning til grund, da det ikke ses at være i regeringens interesse, at man iagttager større afstandsgrænser fra vindmøller til huse. Dette synes i den grad uansvarligt, og viser vel blot, at politikere med en sådan opfattelse ikke varetager et hensyn til befolkningen og naturen, men i højere grad varetager egne særinteresser. I Miljøstyrelsen sidder så en lille gruppe embedsmænd, der ikke viser sig at have faglig indsigt og tilstrækkeligt med hår på brystet. Disse medløbere udgør faktisk et stort demokratisk problem, for der er med deres usaglige ageren nemlig udsigt til, at hele den danske vindindustri bliver lagt sådan for had, at industrien simpelthen flytter til andre græsgange! Og så har politikerne jo faktisk opnået det stik modsatte af, hvad de gerne vil opnå - nemlig at Danmark kan profilere sig som en såkaldt "grøn" nation af glade danskere. Men eventyret om dansk vindenergi står for at blive slukket og det på en sådan måde, at det ikke kun er en lille sjat vand, der bliver smidt på bålet. Man fjernet nemlig ilten til "bålet" og dermed forsvinder al underliggende følgeindustri også. På samme måde har man tilsidesat internationale konventioner om bevarelse af arternes mangfoldighed eller biodiversitet, som det hedder. Det gælder både i forhold til FN, men også i forhold til EU"s miljøregler. Det er bl.a. blevet afdækket, at miljøminister Karen Ellemann - og før hende også af tidligere miljøminister Troels Lund Poulsen - flere gange har fremsat forkerte informationer til offentligheden om grundlaget for etableringen af vindmølletestcenteret. Således har Miljøministeren udtalt under offentligt samråd 24. november 2010, at Kammeradvokaten har undersøgt projektets overholdelse af EU"s miljøregler, hvilket Kammeradvokaten skriftligt har afvist som ukorrekt. Når de akustiske forskere fra Aalborg Universitet igennem flere år har fremlagt deres forskningsresultater for offentligheden synes det også helt uhørt, at miljøminister Karen Ellemann prøver at gennemføre et karaktermord på forskerne fra Aalborg ved i Folketinget at udtale, at forskerne blot står på sidelinjen og råber op. Det burde vel ikke være ukendt for Miljøstyrelsens embedsmænd at kunne læse de offentliggjorte forskningsresultater ? Problemet er dog, at disse folk i Miljøstyrelsen udover, at de har svært ved at læse, heller ikke er i stand til at regne ! Derved udstiller de et klart demokratisk problem! Det vil kunne få meget stor negativ effekt for vort samfund. Ikke kun for industri og leverandører, men også ved tilsidesættelse af saglige hensyn til beskyttelse af befolkningen mod unødig støj. Landsforeningen for Bedre Miljø har på fod med Danmarks Naturfredningsforening klaget til EU og anmodet EU-Kommissionen om at skride ind, da EU"s Habitatdirektiv ses at være tilsidesat, hvilket professor Peter Pagh fra Københavns Universitet i en længere udredning også har påpeget. Hertil kommer at Landsforeningen for Bedre Miljø tillige har taget det vidtgående skridt, at udtage en stævning mod Miljøministeriet med påstand om, at lov nr. 647 af 15. juni 2010 erklæres ugyldig. Miljøministeren har allerede i Folketinget erkendt, at grundlaget for denne lov har været forkert. Men ministeren har ikke syntes at det var nødvendigt at erkende, at loven således i sin helhed er ugyldig. Hvis man vil vide mere om sagen kan man besøge hjemmesiden www.nationalttestcenter.dk, hvor der også ses at være mulighed for at støtte kampen for bevarelse af den helt unikke og sammenhængende natur vest for Bulbjerg. Her boltrer oddere sig sammen med traner og Nordjyllands stærkeste bestand af kronvildt foruden et væld af småkravl og planter. Er der noget at sige til, at der i Danmark er en stærkt stigende politikerlede? Med undtagelse af den radikale miljøordfører Johs. Poulsen samt Enhedslisten miljøordfører Per Clausen har kun Liberal Alliance tordnet imod placeringen af dette vindmølletestcenter. Og nu har endog MEP Morten Messerschmidt indsendt en forespørgselsformular til EU-Kommissionen om den danske regerings ageren i sagen om vindmølletestcenteret i Thy. Og mon ikke at dette burde få Dansk Folkepartis miljøordfører Jørn Dohrmann til at slå følgeskab med sin meningsfælle i EU? Såfremt regeringen med miljøminister Karen Ellemann i spidsen ikke indser det helt horrible i det hidtidige forløb om etablering af det stærkt omstridte vindmølletestcenter i Thy, synes alt håb ude for en fortsættelse af regeringssamarbejdet. For der vil ikke fremover være opbakning til regeringen eller støttepartierne S og SF, hvorfor disse partier derfor af samme grund ikke udgør et ansvarligt umiddelbart alternativ. Det burde være indlysende, at man ikke kan basere ny lovgivning på usaglige argumenter !

Breaking
15-årig dreng fundet død på boldbaner: 32-årig mand anholdt
Luk