VK i strid med egne intentioner

PORTOSTØTTE:Danmark er for lille et sprogområde til at have sin egen ballet, kom et folketingsmedlem for skade at udtale for et par årtier siden som et led i debatten om statsstøtten til kunst og kultur. Nu er støtten til kulturen igen sat på den politiske dagsorden, om end i en bredere og mere folkelig betydning end i spørgsmålet om offentlige midler til ballet og anden finkultur. Det er sket med forslaget til Finanslov 2004, hvor VK-regeringen lægger op til, at 4800 fagblade og foreningstidsskrifter med et pennestrøg får fjernet 188 mio. kr. i portostøtte. Dertil kommer, at ændrede portoregler forventes at betyde et samlet tab for bladene på 500 mio. kr., der uden varsel underminerer udgivernes budgetter for 2004. For et typisk foreningsblad på under 3000 eksemplarer vil det betyde, at portoomkostningerne mere end femdobles med en stigning fra 2 kr. til 11 kr. pr. udsendt eksemplar. Med fjernelsen af portostøtten indskrænker VK-regeringen informationsstrømmen og den demokratiske debat i den enorme underskov af pensionistforeninger, patientforeninger, faglige organisationer og mere hobbyprægede foreninger, som tilsammen udgør fagbladsmarkedet og som også er en væsentlig forsyningskilde af viden til dagblade og elektroniske medier. Forslaget om portostøtten er er ikke bare et anslag mod den mediemangfoldighed, som VK-regeringen ironisk nok slår til lyd for i sit regeringsgrundlag, men har samtidig betydelige konsekvenser for beskæftigelsen i bl.a. den grafiske branche. Beregninger viser, at 500 grafiske arbejdspladser går tabt, og et ukendt antal virksomheder må lukke, hvis planerne om den reducerede portostøtte gennemføres. Det har naturligvis sendt chokbølger gennem branchen, der i de seneste år har foretaget betydelige investeringer i tillid til, at en liberal regering ikke ville lægge navn til unødigt bespænd for erhvervslivet. Netop tabet af arbejdspladser virker som et paradoks set i lyset af et finanslovforslag, hvor regeringen selv understreger, at øget beskæftigelse er en afgørende forudsætning for en gunstig samfundsudvikling med skattelettelser og forbedret offentlig service. Forslaget om fjernelse af portostøtten skal også ses som led i regeringens ønsker om at bryde med Post Danmarks monopol og liberalisere postmarkedet. Ethvert monopolbrud må hilses velkomment, men ikke for enhver pris. Der er derfor al mulig grund til at opfordre VK-regeringen og dens parlamentariske støttegrundlag, Dansk Folkeparti, til besindighed og lade være med haste besparelser igennem, der giver regeringens egne beskæftigelsesplaner og mediepolitiske intentioner et skud for boven.