VK satser for lidt på miljø

Olieprisernes himmelflugt, koblet sammen med vores markant voksende afhængighed af leverancer af brændstof udefra de næste par årtier, tegner et skræmmebillede for vores øjeblikkelige velstand og for vores fremtidige generationers velfærd.

Derfor var det oplagt, at regeringens finanslovsudspil afspejlede dette. Men ak nej, regeringens udspil har slet ikke afsat de nødvendige midler til forskning inden for vedvarende energi. Regeringen havde en gylden chance for at udarbejde en langsigtet plan, hvor afhængigheden af importeret olie og gas mindskes i takt med indførelse af alternative energikilder, som vind, sol, brint, biogas mv. Der kan ikke herske tvivl om, hvilken betydelig økonomisk risiko vi løber på egne og fremtidige generationers vegne ved at fortsætte vores dybe afhængighed af meget få fossile energikilder. Denne sårbarhed skal vi have rettet op på, og én ting ved vi med sikkerhed: Jo senere vi kommer i gang, jo dyrere bliver det. Hvis vi ikke handler hurtigt og effektivt, vil en stadig stigende andel af vores velstand gå til energi. De forhøjede priser på energi betyder, at en mellemindkomsts familie nu skal betale 3000-5000 kroner i ekstraudgifter om året til energi. Det er ikke et problem, der forsvinder af sig selv – der er brug for langsigtede strategier. Gennem mange år er udviklingen af dansk vindmølleindustri blevet hjulpet frem til, hvad den er i dag. En fantastisk pionerånd fra branchens folk samt tilskyndelse via offentlige tilskud har resulteret i, at vi dag har en meget velfungerende vindmølleindustri. Afgørende for denne udvikling har været, at Folketinget helt tilbage i 1970'erne besluttede, at vi i Danmark skulle satse på en flerstrenget energipolitik. Se hvad det har bragt os. I dag beskæftiger dansk vindmølleindustri 20.000 mennesker med en milliardeksport til hele verden! I det lys er det foruroligende, at regeringen har valgt at skære på alle bevillinger til vedvarende energi. Mens vores nabolande vælger at satse højt på vedvarende energi, sker det modsatte i Danmark. Det burde være indlysende for enhver, at heller ikke på energiområdet magter denne regering at tænke langsigtet. På et enkelt område inden for den vedvarende energi – nemlig vindkraften – har vi socialdemokrater fået rettet lidt op på regeringens helt fejlagtige nedprioritering. Vi er med i et forlig om vindkraft, som styrer Danmark tilbage på rette kurs. En aftale, som sikrer at vindkraft stadig får en afgørende betydning i vores energiforsyning. Men nu er tiden kommet til, at vi skal satse mere på solenergi, biogas og brint. Alle former for vedvarende energi skal udforskes, og der skal en aktiv satsning til fra statens side for at gøde jorden for andre former for vedvarende energi. Dyrere kul, gas og olie burde få os til at satse på "grøn energi", men udbygningen med biogas og solenergi er stort set gået i stå i Danmark. Det er heller ingen hemmelighed,. at en satsning på vedvarende energi vil skabe arbejdspladser. En række udmeldninger fra regeringen varsler en begyndende interesser for sol og vindenergi. Om det skyldes de skyhøje oliepriser, erkendelse af egne fejltrin, eller bare valgflæsk er ikke til at vide. Sikkert er det til gengæld, at denne regering har været en katastrofe for den fortsatte udvikling af vedvarende energi. Den indledte regeringsperioden med at skrotte planerne om en yderligere udbygning af vindmølleparker til havs, og som en del af regeringens storstilede oprydning i råd og puljer i 2002, blev den offentlige støtte til forskning i vedvarende energi skåret ned fra 286 mio. kr. til 40 mio. kr. Samtidig har de danske solvarmefabrikanter de sidste tre år mistet næsten hele omsætningen på hjemmemarkedet. Det er regeringens ansvar! Da de tiltrådte satte de spørgsmålstegn ved tilskudsregler for solvarmeenergi, og siden har de da også helt fjernet dem. Det er en samfundsmæssig opgave at sikre fortsat udvikling og forskning, for at sikre dels energiforsyningen om 20 år, og dels for at udnytte den særlige mulighed for indtjening og arbejdspladser, som energiområdet indiskutabelt rummer for Danmark. Vi skal hele tiden være på vej mod nye mål. Visionen om hvordan Danmarks energiforsyning i fremtiden skal sikres må aldrig mangle, og det er vigtigt med en stabil og sikker kurs, der skaber grobund for forskning og fortsat udvikling af alternative energikilder.