VK-tiltag ikke nok

Det var en skræmmende melding, der stod at læse på forsiden af NORDJYSKE (torsdag 25.3), ”Fjorden er ved at dø”.

Limfjorden blander sig nu selv i den aktuelle debat om landbrugets urimelige modstand mod EU’s vandrammedirektiv, der forlanger rent vand i Limfjorden senest i 2015. Det er også en kæberyster til regeringens plan om grøn vækst, som er alt for utilstrækkelig til at klare de problemer, som bl.a. Limfjordens ubalance med al tydelighed viser. I gamle dage tog hverken Limfjorden eller de danske søer skade af en isvinter, sådan som vi nu ser iltsvind i fjorden og masser af døde fisk i søerne. Fra det intensivt dyrkede landbrug i hele Limfjordens opland udledes der via vandløb og grundvandet næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor til Limfjorden. Det er ikke nogen nyhed for landbruget og miljøministeren, at den rigelige tilførsel af næringsstoffer til fjorden har ødelagt dens naturlige økologiske balance og bæredygtighed. Hvis Danmark skal have en chance for at opfylde målene i EU’s vandrammedirektiv, så Limfjorden i 2015 har opnået en god økologisk tilstand, der rummer gode vilkår for dyr og planter, så slår de utilstrækkelige tiltag i regeringens plan for grøn vækst slet ikke til. Landbruget har i 10 år forsømt mulighederne for at gøre noget alvorligt ved Limfjordens problemer. Man har valgt at lukke øjnene i tillid til, at tingene kunne få lov til at gå sin skæve gang uden konsekvenser fra den regering, som hidtil har holdt hånden over landbruget. Man har set helt bort fra det gode princip, hvor forureneren rydder op efter sig, og i dette tilfælde er det altså som sædvanlig naturen og miljøet, som har været den store taber. Det aktuelle iltsvind i Limfjorden og den udbredte fiskedød i vore søer skyldes primært ophobningen af kvælstof og fosfor i vandmiljøet. Havde Limfjorden og søerne ikke i forvejen været belastet af næringssalte fra landbruget, så havde både fjorden og fiskene i søerne ikke haft problemer med en isvinter, som den nu overståede. Landbrugets desperate forsøg på at male et skønmaleri af landbrugets behandling af Danmarks natur og miljø må nu være endegyldigt tilbagevist af Limfjorden selv og af de mange døde fisk i søerne. For 100 år siden udgjorde fangsten i Limfjorden 12 pct. af det samlede fiskeri i Danmark. I dag er der så godt som ingen bundfisk i Limfjorden. Hertil kommer så, at diger og dæmninger langs Limfjorden ikke alene har ødelagt fjordens lunger. Landvindingerne har også fjernet lever og nyrer i fjordens organisme. I Danmark skal vi leve op til EU’s vandrammedirektiv, vi har selv været med til at vedtage det. Der er altså mange gode grunde til at gå i gang med konkrete tiltag. Jo før des bedre.

Forsiden