Børnepasning

Vuggestuer ad bagvejen

En ny lov skal bane vejen for nye private pasningstilbud

HADSUND:Hidtil har Hadsund Kommune forholdt sig afvisende til de ønsker, der fra tid til anden er dukket op fra borgere om en vuggestue som alternativ til den kommunale dagpleje. Men en ny lov, der er trådt i kraft pr. 1. oktober, kan tvinge vuggestuer ind ad bagvejen i Hadsund og for den sags skyld i landets øvrige kommuner. Loven betyder, at kommunen skal yde tilskud til private initiativer på daginstitutionsområdet, og det omfatter også vuggestuer, selv om byrådet i princippet har besluttet kun at tilbyde dagpleje for de 0-3-årige. - Kommunen har ingen mulighed for at hindre en privatinstitution i at etablere sig som vuggestue, hvis institutionen lever op til de godkendelseskriterier, som kommunen har fastsat, siger Mette Arnsfelt McPhail, der er fuldmægtig i Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender. Tværtimod er kommunen forpligtet til at yde tilskud til privatinstitutionen svarende til de udgifter, man selv har til den pågældende aldersgruppe. Det kommer bag på borgmester Karl Christensen, der hidtil er gået ud fra, at kommunen kunne afvise et privat initiativ til at etablere vuggestue. - Men det afviger ikke fra den tendens, der i øvrigt har været i de senere år, til at indskrænke det kommunale selvstyre. Vores rolle indskrænkes gradvist til at blive rene administratorer, siger Karl Christensen. Depositum og garanti Hans partifælle Ronny Thomsen, der er formand for kommunens kultur- og familieudvalg, udtrykker sig noget mere afdæmpet, men er også kritisk over for indgrebet i det kommunale selvstyre. - Det fratager os nogle muligheder for at agere som politikere, og det er selvfølgelig ærgerligt. Omvendt åbner det mulighed for et supplement til de bestående tilbud, og det er da ikke det dårligste, siger Ronny Thomsen. I udvalget har man besluttet at udnytte lovens muligheder for at stille økonomiske krav til eventuelle private udbydere. Således skal man stille et depositum på 30.000 kr., for at kommunen vil indlede en godkendelsesprocedure, og man skal stille med en bankgaranti svarende til tre måneders drift. Det har dog ikke til hensigt at fratage nogen lysten til at gå i gang, men er en økonomisk sikring for kommunen. - I første omgang er der kun tale om et depositum, som betales tilbage efter sagsbehandlingen. Og jeg synes også, det er rimeligt at forlange en bankgaranti. Der er udgifter forbundet med afvikling af kommunale tilbud, når børnene i stedet skal passes i en privat institution, og det er også op til kommunen at samle stumperne op, hvis institutionen må lukke. Det er med til at sikre, at der er hold i billetterne, mener Ronny Thomsen. Teoretisk floskel Meget tyder i øvrigt på, at problemet alene er af formel karakter. Ingen forventer, at loven vil medføre en stribe nye institutioner, og Karl Christensen tvivler for den sags skyld på, at der kommer så meget som én. - Med den pris, der er på at drive daginstitutioner, så vil forældrebetalingen blive så høj, at jeg tvivler på, at der kan blive et marked for den slags. Det ligger jo også i loven, at de private skal have lov til at tjene penge på driften. Det her er endnu et eksempel på, at der er en verden til forskel på virkelighedens verden og den opfattelse, man har blandt politikerne på Christiansborg, siger Karl Christensen, som kalder loven en "liberal-teoretisk floskel". Behersket forventning Heller ikke ministeren på området Lars Barfoed synes at forvente en flodbølge af nye, privatinstitutioner. Han har op til lovens vedtagelse svaret på flere spørgsmål om forventningerne til loven: "Det beror selvsagt på et skøn, hvor mange privatinstitutioner der vil blive etableret som følge af de ændrede regler. I beregningerne af tilskud til privatinstitutioner er ministeriet gået ud fra det nuværende antal af daginstitutioner, og på det grundlag vurderes det, at cirka to procent i forhold til det nuværende antal institutioner vil etablere sig som privatinstitutioner, hvilket svarer til knap 100 institutioner årligt." Målt på befolkningstal svarer ministerens forventninger altså til mindre end én institution i den nye Mariagerfjord Kommune.