Lokalpolitik

Willestrup Å med åslyng og vådenge

Amtet klar til at gå i aktion hen over sommeren

BARSBØL:Lystigt snoede Willestrup Å sig engang i området mellem Store Blåkilde og Mariager Fjord. Så fulgte efterkrigstidens voksende effektivisering af landbruget. Noget af en nedtur for den frodige å, hvis enge og overdrev rummer rige bestande af vilde og fredede orkideer. I løbet af 50erne blev åen mange steder rettet ud som en anden afløbskanal mod fjorden, og opstemninger ved dambrugene bidrog til, at fordums fine bestand af havørreder lige så stille forsvandt. Men siden 1998 har naturen via amtets mellemkomst taget sine små revancher - tilbageerobret lidt af det tabte terræn, og hen over sommeren 2003 genvinder Willestrup Å på en halvanden kilometers strækning nær fjorden fordums naturberigende forløb ved en ny amtslig rednings-aktion. Den finder sted i Barsbøl i det fjordnære område mellem Oue og Vive. 12 åslyng Sporene fra disse 12 gamle åslyng markerer sig endnu som spor i landskabet, og til juni går amtets gravemaskiner efter planen igang med at udgrave de gamle slyngninger, i stil med det man har gjort i stor målestok i Skjern Ådalen. Når denne aktion er gennemført, kan åen føres over i sit slyngede, oprindelige forløb, hvorefter det kunstige kanalforløb kobles fra og ender som en blind dødeå. Det forudsætter dog, at høringsfasen med udløb midt i februar ikke bringer afgørende indvendinger på bordet. Modstand har projektet nemlig mødt fra tre af 15 berørte landmænd, som ikke frivilligt vil afgive jord til de aftalte erstatningsbeløb og derfor må regne med ekspropriation som deres bidrag til dette naturgenopretningsprojekt. Barsbøl-projektet til knap 1,8 millioner kroner indebærer nemlig også, at gamle grøfter og dræn afbrydes på en 1700 meter lang strækning fra Ouegårds Bro og opstrøms. Rensende enge Det betyder, at cirka 30 hektar gammel engjord med mellemrum vil blive oversvømmet, så de gamle vådenge genopstår til gavn for miljøet. Tørvelaget i engen filtrerer det kvælstofholdige vand, så en pæn andel af nitraten slet og ret frigøres som en harmløs luftart. Ved således at opsluge og neutralisere en del af de miljøtruende kvæstoffer, yder vådenge et mærkbart bidrag til at genskabe naturens balance. I sin helhed bidrager Willestrup Å faktisk med halvdelen af de 300 tons kvælstof, som udledes i den sårbare indre del af Mariager Fjord. Barsbøl-projektet forventes at skåne fjorden for 13 tons nitrat årligt. En tiendedel af de sammenlagt 130 tons nitrat, Århus Amt og Nordjyllands Amt har aftalt at nedbringe kvælstofudledningen i Mariager Fjord med. Havørreder igen Men Barsbøl-indsatsen bidrager også til at lokke havørreden tilbage i en renere udgave af Willestrup Å med tilløbende bække. Og det skulle være ganske vist, at den ædle spisefisk igen har fået færten af godt ørredvand i Willestrup Å og tilløbende bække. Enkelte har allerede bidt på lysterfiskerne kroge. Beregninger har vist, at å-systemet kan huse op til 2000 havøredder. Diverse indgreb bidrager hver især til at genoprette Willestrup å-systemet - eksempelvis anlæg af vigtige omløbsstryg, så ørrederne kan passere uden om opstemninger ved dambrug som Oue Mølle Dambrug og Vrå Mølle Fiskeri. Ydermere har amtet fået nedlagt Ørvad Dambrug nederst i Stubberup Bæk og etableret et omløbsstryg med gydegrus. Også Spangvadbro Dambrug i Stubberup Bæk er lukket, ligesom dambrugsdriften i Kirkedammen med Stubberup Mølle er indstillet. Endelig er Tostrupgård Dambrug nedlagt, ligesom opstemningen ved Blåkilde Dambrug fjernes efter aftale med ejeren, hvorved 800 meter dødeå med meget fine fysiske forhold igen vandføres.