xxx

E-mail adressen bedes ændret til: pn snabela aalborg.advodan.dk ?Vi har et fritidshus i landzone, og vi vil gerne vide, om vi kan få tilladelse til at bruge det som helårsbeboelse, når vi bliver pensionister. I så fald vil vi gå i gang med en større renovering. !Reglerne om, at en pensionist har personlig ret til at benytte sommerhus til helårsbeboelse, findes i Planlovens kapitel 8 om sommerhusområder. Reglerne gælder således ikke uden videre for fritidshuse i landzone. Det er således ret afgørende, hvilken status det område har, som man køber fritidshus i. Den personlige ret forudsætter, at ejeren er fyldt 67 år, eller er fyldt 60 år og oppebærer pension eller efterløn, eller er førtidspensionist efter Lov om social pension. Retten forudsætter yderligere, at ejendommen har været ejet i 8 år. Denne grænse forventes nedsat. Det er ikke et krav, at der har været sommerhus på grunden i alle 8 år. Efter pensionistens død kan ægtefælle, samlever eller nært beslægtet fortsætte benyttelsen. Retten bortfalder ved fraflytning. Svaret på Deres spørgsmål skal findes i Planlovens regler om landzone. De må ikke uden tilladelse ændre anvendelse af bebyggelsen. Og det gør De, når De ændrer benyttelsen fra fritidshus til helårsbeboelse. Tilladelse kan gives, men praksis er tilbageholdende. Det er kommunen, der kan give tilladelse, og afslag kan indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelse kan f.eks. gives, hvis huset tidligere har været benyttet til helårsbeboelse. Så De bør undersøge kommunens mulighed for at give tilladelse, før De foretager større investeringer.