Jammerbugt

Young Club mødes uden al–ko–hol

@Brød.8.note-firkant-fremh:FJER–RITS–LEV: Damp–møl–len Fjer–rits–lev åb–ner søn–dag 4. juni for før–ste gang dø–re–ne til en al–ko–hol–fri af–ten. Det sker i for–bin–del–se med Young Club for unge i al–de–ren 10 til 17 år. Be–sty–rer Wil–li–am Branth for–tæl–ler, at Damp–møl–len Thi–sted har haft stor suc–ces med dis–se ar–ran–ge–men–ter. - På op–for–drin–ger fra en ræk–ke for–æld–re skal ungdomsballerne prø–ves i Fjer–rits–lev. Young Club hol–des nor–malt på søn–da–ge, hvor de unge ikke skal i sko–len da–gen ef–ter. det kan være i sko–le–fe–ri–er–ne og i for–bin–del–se med de kir–ke–li–ge høj–ti–der. Diskoteksaftenerne fre–dag og lør–dag er for–be–holdt pub–li–kum i al–de–ren fra 18 år og op–ef–ter. Damp–møl–len Fjer–rits–lev har plads til 280 gæs–ter ad gan–gen.