Lokalpolitik

Zonetilladelse til at etablere lastbilophug

Teknisk udvalg vil give en zonetilladelse til et nyt lastbilophug på adressen Jerupvej 186 mellem Sindal og Mosbjerg, selv om der i en høringsfase er indsendt tre indsigelser til forvaltningen. Også Nordjyllands Amt har reageret, men det var for at meddele, at amtet ikke har nogen indvendinger imod etableringen af lastbilophugget det pågældende sted. - Der er træer hele vejen rundt, så oplagspladsen ikke bliver synlig. Og selvfølgelig skal der søges om en miljøgodkendelse, før ophugget kan starte, siger udvalgsformand Poul Dige Pedersen (V) i en kommentar til indsigelserne. De tre indsigelser kom fra henholdsvis en nabo, Friluftsrådet i Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Sindal. Sidstnævnte mente bl.a. at et lastbilophug hører hjemme i byzone og kritiserede, at ansøgninger om zonetilladelse og miljøgodkendelse ikke bliver behandlet på én gang. Sagen blev før høringsfasen oppe at vende i teknisk udvalg, og her tilkendegav udvalgsmedlemmerne, at ansøgeren Knud Thomsen vil få en zonetilladelse under forudsætning af positive høringer. Han har flyttet oplagspladsen efter at en tidligere landzonetilladelse fra amtet blev anket til Naturklagenævnet og lavet et nyt projekt, hvor den 1,9 hektar oplagsplads er omkranset på de tre sider af et trerækkers læbælte og skov på den fjerde side. Værksted og lager sker i en eksisterende bygning, og der skal ikke opføres nye bygninger. SINDAL Mølle-planer på vej Som tidligere omtalt er personkredsen bag Sindal Mølle i fuld sving med at ideudvikle nye metoder, som kan rejse kapital, så møllen kan blive gældfri. Det drejer sig om godt 200.000 kroner, og til det formål har man nedsat en arbejdsgruppe, med medlemmer fra møllebestyrelsen og møllens venne-forening, og her har man netop holdt sit første møde. På det pågældende møde blev den alvorlige situation drøftet - pengene skal findes inden årsskiftet, hvis møllen ikke skal ende sine dage i ejendomsmæglerens vindue - og på baggrund af mødet, er der nu ved at blive udarbejdet en skrivelse, som skal sendes som orientering til de mange mennesker, der hidtil har støttet op om renoveringen af Sindal Mølle - blandt andet de, som har tegnet aktier. Skrivelsen vil også fungere som orienteringsmateriale i de kommende forsøg på at få potentielle investorere og sponsorere ud af busken. Formanden for møllebestyrelsen, Knud Gammelgaard, vil først sikre sig, at møllens hidtidige bidragydere orienteres, inden han giver konkret detalger om redningsaktionen. Dog lyder det fra arbejdsgruppen, at både garagen og den gamle Falck-station ved møllen kan udlejes midlertidigt af interesserede, hvilket også gør sig gældende, hvis man skulle have ønske om at leje et af møllens rum. Hvis det i løbet af de næste måneder lykkedes at finde de mange penge vil det ifølge aftale med Sindal Kommune udløse et kommunalt tilskud 250.000 kroner, og så kan man få kassekreditten i nul og dermed igen for sat gang i renoveringen og planlægningen af stedets muligheder.