Budgetforlig i Vesthimmerland uden SF

Enighed om at sænke kommuneskatten med 0,1 procent - se hele budget-aftalen her

Berit Byg, SF: - Besparelserne er for voldsomme. Arkivfoto <i>Martin Hein</i>

Berit Byg, SF: - Besparelserne er for voldsomme. Arkivfoto Martin Hein

VESTHIMMERLAND:25 af de 27 byrådsmedlemmer i Vesthimmerland står bag det kommunale 2013-budget. Kun SF vælger at stå udenfor det forlig, som de øvrige partier netop har indgået efter et to dage langt prioriteringsseminar.

Aftalen betyder, at kommuneskatten daler med 0,1 procent til 27,1. Grundskyldspromillen holdes uændret på 22,82 og kirkeskatten på 1,18 procent.
Partierne bag forliget er Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti, de radikale og socialdemokratiet.
Ifølge gruppeformand Berit Byg, SF, vælger partiet at stå udenfor budgetaftalen med de øvrige partier fordi besparelserne på især den personlige pleje og besparelser på K-klassen i Ranum, som rummer børn med autisme, ifølge partiet er for voldsomme.

SÅDAN ER ORDLYDEN I BUDGETAFTALEN:

Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.
Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.
Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag der blev førstebehandlet d. 20. september 2012.
Af dette forslag fremgår det, at der er:
· foretaget budgetreduktioner på i alt på 37.500.000 kr. jf. fagudvalgenes indstilling.
· afsat 22,5 mio. kr. til politisk prioritering samt tilbagekøb af besparelsesforslag.
· afsat 56,5 mio. kr. til anlæg.
· aftalt en skattesænkning på 0,1% i 2013.
Finansiering:
Som finansieringsgrundlag arbejdes der med statsgarantien.
Kommuneskatten vil i 2013 udgøre 27,1%.
Grundskyldspromillen fastholdes på nuværende niveau 22,82 promille.
Kirkeskatten fastholdes på 1,18 %.
Der er aftalt følgende ændring i forhold til førstebehandlingen af budgettet:
· Lokallønspuljen reduceres fra 5,8 mio. kr. til 4,0 mio. kr.
· Der bruges 4,0 mio. kr. af de ekstra 10 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner.
· Der bruges 6,0 mio. kr. af de ekstra 10 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner til finansiering af mindre låneoptagelse.

Servicebuffer:
Der er enighed om, at servicebufferen skal udgøre 23,0 mio. kr. kr. i 2013.
Følgende besparelsesforslag tilbagekøbes i forhold til de udarbejdede forslag:
Sundhedsudvalget:
· Rengøring fra hver 3. uge til hver 4. uge 1.854.000 kr.
· Sygeplejeklinik og centersygeplejersker alle plejecentre med 500.000 kr.
· Besparelser på satellitter/beskyttet beskæftigelse med 100.000 kr.
· Besparelser på støtteteam med 500.000 kr.
· Udbud af ydelsen rengøring ændres til, at rengøringsopgaven forbliver i kommunalt regi med tilbagekøb for 665.000 – dette er også gældende i overslagsårene.
· Personlig hjælp til +65 årige tilbagekøbes med i alt 4.967.000 kr.
· Rammebesparelse sundhedsudvalgets område på 3.286.000 kr.

Idet sundhedsudvalget ikke havde prioriteret de udarbejdede besparelsesforslag, hvor der var udarbejdet forslag udover den af ØK fastsatte ramme, så udgør tilbagekøb i henhold til byrådets 1. behandling af budgettet 3.627.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget:
· Tildelingsmodellen tilbagekøbes med 2.000.000 kr. hvor forudsætningen er, at det vejledende timetal fastholdes.
· Forhøjelse af forældrebetaling SFO 439.000 kr.
· Normering af K-klasserne med 585.000 kr.
· Teksten - Folkeskolen: 1,25% besparelse ændres til ”generel besparelse”. Tilbagekøb på 4.479.000 kr.
· Blå stue, ændret normering med 148.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget:
· Aars Svømmehal – ferielukning med 18.000 kr.
· Folkebiblioteker – reduktion af bemandet åbningstid med 80.000 kr.
· Andre kulturelle opgaver – reduktion til Vesthimmerlands Kulturråd med 30.000 kr.
· Andre kulturelle opgaver – reduktion af pulje med 100.000 kr.
· Landsbyudvalget med kr. 200.000.
· Lokaletilskud, nedsættelse af tilskudspct. 65% med 268.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget:
· NT buskørsel – reduktion i skolers hjemkørsler 50.000 kr.
· NT buskørsel – nedlæggelse af diverse ture 50.000 kr.

Driftsønsker:

Følgende driftsønsker imødekommes:

Socialudvalget:
· Nedbringe ventelister i forebyggelsesafdeling 500.000 kr.

Sundhedsudvalget:
· Opbygning af egne hjerneskadetilbud på avanceret niveau 750.000 kr.
· Styrke forebyggelse og hverdagsrehabilitering 2.100.000 kr.
Beskæftigelsesudvalget:
· Fortsættelse af TTA-indsatsen 1.914.000 kr.
· UU-fastholdelse af niveau inden for lovgivningen 985.000 kr.
· Mængdeændringer med 4.000.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget:
· 10. klassecenter, G-klasse 432.000 kr.
· Bedre kvalitet i dagtilbud 0-5 årige 3.000.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget:
· Vesthimmerlands Museum – leje af lokale til midlertidigt museumsmagasin kr. 65.000.
· Vesthimmerlands Musikhus ALFA – øget driftstilskud med 200.000 kr.
· Vesthimmerlands Kulturskole – takstnedsættelse samt driftstilskud til kulturfag 493.000 kr.
· Stenaldercentret Ertebølle – drift med 750.000 kr.
· Markedsføring til turisme 500.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget:
· Naturvejleder 545.000 kr.
· Dansk Nutidsmuseum Støberivej – udvidelse 71.000 kr.
· Vandplan, Natura 2000 planer og Grøn Vækst samleloven 350.000 kr. i 2013 – og 721.000 kr. i overslagsårene.

Anlægsønsker:

Følgende anlægsønsker imødekommes:

Økonomiudvalget:

· Byfornyelse 623.000 kr.
· Registrering af kulturværdier 100.000 kr.
· Grundkapitalindskud 11.000.000.

Sundhedsudvalget:
· Vaskemaskine til hjælpemidler 786.000 kr.
· Tilbygning til boligarealer – Plejecenter Østermarken 7.800.000 kr.
· Udskiftning af vinduer i Sundhedscentret 286.000 – som energiforanstaltning.
Børne- og Skoleområdet:
· Østermarkskolen 17,5 mio. kr. – hvoraf de 6,5 mio. kr. er energibesparende foranstaltninger.
· Kommunal tandpleje, udbygning af tandplejen 3.581.000 kr. – tidligere vedtaget egenfinansiering udgør 1,8 mio. kr. af disse.
Kultur- og Fritidsudvalget:
· Landsbyudvalget, projektmidler 1.000.000 kr.
· Vedligeholdelser af haller 1.000.000 kr.
· Projekt Bro over Vilsted Sø 100.000 kr.
· Idrætscenter Østermarken, lånegaranti 3.750.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget:

· Der afsættes en pulje på 20.124.000 kr. til anlæg, der skal prioriteres efterfølgende. Af disse skal der kunne optages lån på 6,6 mio. kr.

Låneoptagelse.

Jf. bilag - øvrige aftaler/bemærkninger:

· Det forøgede tilskud til Musikhuset er betinget af, at Musikhusets bestyrelse tager initiativ til genforhandling af kontrakten med Vesthimmerlands Gymnasium.
· Driftstilskuddet til Stenaldercentret Ertebølle gives under forudsætning af at driften varetages af Vesthimmerlands Museum.
· En evt. lovændring på museumsområdet, der kunne medføre, at Limfjordsmuseet mister sin statsanerkendelse, er der enighed om at tilføre Limfjordsmuseet 442.000 kr., så det har mulighed for bevare nuværende status.
· Behovet for ungdomsklub i Aars skal afdækkes, og et evt. tiltag skal holdes indenfor rammen.
· Grundkapitalindskuddet modregnes med salg for 5,6 mio. kr.
· Vegger Idræts- og Kulturhus – initiativtagerne overtager Vegger Børnehave, og indtægterne ved salg af denne kan bruges til finansiering af etableringen af Vegger Idræts- og Kulturhus.
· I Aars by skal der ses på skoler og dagtilbud med henblik på en evt. udflytning af Aars Skole.
· Der er enighed om at taksterne på dagtilbudsområdet ikke skal stige i 2013.
· Rotationsprojektet skal være indeholdt i forbedret kvalitet på dagtilbudsområdet.
· Økonomiudvalget afholder møde Lanternegruppen vedr. alternativ finansiering. Mødet afholdes inden anden-behandlingen af budgettet.

Læs mere i lørdagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidende

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.