Chokerende forhold på nordjysk plejehjem - beboeres helbred i fare

Der er kritiske problemer med patientsikkerheden på omstridt plejecenter - omfanget chokerer Brønderslev Kommune

Foto: Martin Damgård

Foto: Martin Damgård

VENDSYSSEL:Situationen er lige nu værre, end nogen havde forestillet sig på plejecenteret Margrethelund.

Der er "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden".

Sådan lyder konklusionen fra "Styrelsen for Patientsikkerhed", der har udført et helt nyt tilsynsbesøg på plejecenteret i Dronninglund.

Tilsynsrapporten har sendt chokbølger gennem rådhuset i Brønderslev, hvor både politikere og den administrative ledelse må konstatere, at de havde undervurderet situationen.

- Det er overraskende for os, og det havde vi ikke lige set komme, siger sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen.

- Det er overraskende for os, og det havde vi ikke lige set komme, siger sundheds- og ældrechefen i Brønderslev Kommune, Uffe Viegh Jørgensen, om det nye tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der giver en sønderlemmende kritik af plejecenteret Margrethelund. <i>Foto: Bente Poder</i>

- Det er overraskende for os, og det havde vi ikke lige set komme, siger sundheds- og ældrechefen i Brønderslev Kommune, Uffe Viegh Jørgensen, om det nye tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der giver en sønderlemmende kritik af plejecenteret Margrethelund. Foto: Bente Poder

Tilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed peger blandt andet på udfordringer med at bevare beboernes værdighed. Eksempelvis nævnes en borger, der "måtte besørge i bleen" på grund af travlhed.

Men nok så slemt er der også tilfælde, som slet og ret kan bringe helbredet for plejecenterets beboere i fare. Eksempelvis er det ikke nævnt i journalen, at en patient er selvmordstruet.

Og en anden skal selv varetage blodsukkermåling og indsprøjtninger med insulin - men det vurderes at diabetespatienten slet ikke har de kognitive evner til at passe sin egen sygdom.

At situationen har taget denne drejning, det overrasker, fordi plejecenteret Margrethelund allerede i sommeren 2021 tiltrak sig voldsom opmærksomhed for ikke at tage sig godt nok af beboerne.

Så en række initiativer blev iværksat. Og et socialfagligt tilsyn udført af BDO i september 2021 gav også indtryk af, at udviklingen var fornuftig. Derfor troede man i Brønderslev Kommune, at der allerede var tilstrækkeligt fokus på at forbedre forholdene.

Men sådan er virkeligheden tilsyneladende ikke, og på Margrethelund er der nu sagt farvel til lederen af plejecenteret. Desuden er der udstedt en lang række af krav og påbud - faktisk mere end 50 af slagsen.

Nordjyske har kontaktet den fratrådte leder af Margrethelund. Men lederen ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Om plejecenteret Margrethelund

Margrethelund ligger i Dronninglund og er det største plejecenter i Brønderslev Kommune.

Der var ved tilsynet 80 pladser på plejecenteret - og derudover 13 pladser, som var nedlukket. De 80 pladser fordeler sig på 32 almene pladser, 24 pladser til patienter med demens og 24 aflastningspladser (midlertidige). Tilsynet rettede sig mod de 24 aflastningspladser.

Der er cirka 73 ansatte på Margrethelund. Det dækker sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere. Derudover er der tilknyttet fysioterapeuter, ergoterapeuter, timelønnede ufaglærte vikarer og vikarer fra vikarbureauer.

Gennem længere tid har Margrethelund haft vakante stillinger, og derfor har vikarforbruget været stort. Ved tilsynet var der 11 ubesatte stillinger.

Plejecenteret Margrethelund har gennem den seneste tid fået massiv kritik. Men problemerne er tilsyneladende på ingen måde løst. Arkivfoto: Bente Poder

Plejecenteret Margrethelund har gennem den seneste tid fået massiv kritik. Men problemerne er tilsyneladende på ingen måde løst. Arkivfoto: Bente Poder

Plejecenter under lup

At "Styrelsen for Patientsikkerhed" har rettet sin opmærksomhed mod plejecenteret Margrethelund hænger direkte sammen med den serie af artikler under temaet "Et værdigt ældreliv?", som Nordjyske bragte i sommeren 2021.

Artiklerne viste flere eksempler på, at plejen af de ældre på Margrethelund var særdeles tvivlsom. Blandt andet kunne man læse om Jørgen Jørgensen, der afgik ved døden efter syv frygtelige uger på plejecenteret. Et andet eksempel var historien om Frans Arentsen, der blev opbevaret i sin seng, fordi personalet havde fået alt hans tøj væk.

Med afsæt i artiklerne bad Styrelsen for Patientsikkerhed i august 2021 Brønderslev Kommune om en redegørelse. Artiklerne havde dog allerede på det tidspunkt fået Brønderslev Kommune til selv at iværksætte en særdeles omfattende række af tiltag.

- Styrelsen fik tilsendt den samme handlingsplan, som vi allerede havde sat i værk. Og på den baggrund erklærede de, at de ikke havde yderligere bemærkninger, forklarer Uffe Viegh Jørgensen.

Disse redskaber blev i sensommeren 2021 taget i brug på Margrethelund

På baggrund af sagerne, der har været beskrevet af Nordjyske, har Brønderslev Kommune blandt andet iværksat følgende initiativer:

Internt tilsyn med henblik på at kortlægge dokumentationsniveauet og det faglige niveau

Forløb med ekstern konsulent i forhold til at arbejde med kulturen på Margrethelund. 67 deltagere kommer frem til 2025 gennem 10 moduler på 23 dage. Forløbet koster godt 4,3 millioner kroner.

Ved kontakt af presse skal der tages umiddelbar kontakt til chef eller direktør.

Referat ved møde med de pårørende.

Nødkald til alle nye borgere på aflastningspladserne.

Proceduren for modtagelse af nye borgere gennemses. Plejecenterleder og assisterende leder bør modtage nye borgere, såfremt der ikke er fast personale til stede.

Fællestillidsmanden fra FOA er fast på Margrethelund en dag om ugen.

Opjustering af antallet af stedlige tillidsrepræsentanter. Valg til TR (tillidsrepræsentant) gennemføres.

Nyt velkomstmateriale målrettet aflastningen.

Genopslag af vakante sygeplejestillinger på aflastningen, Margrethelund.

Ældreområdet er i dialog med vikarbureauet for at sikre en mere stabil bemanding ved sygdom og i tilfælde af vakante stillinger.

Sundheds- og Ældrechefen tager en dialog med pårørende fra Margrethelunds forskellige afdelinger om, hvordan de oplever stedet.

Der bør fremover bør være særlig opmærksomhed på såvel kommunikation mellem pårørende og personale som mellem den lokale ledelse på plejecentrene og chefniveauet.

Erfaringerne i denne sag inddrages fremadrettet, således at der drages læring af sagen.

Ansættelse af serviceassistenter.

Ny ledelsesstruktur på Margrethelund - under plejehjemslederen ansættes to afdelingsledere.

Ældreomsorgsudvalget skal løbende følge op på sagen på de kommende møder.

Varslede tilsyn i december

Selv om Styrelsen for Patientsikkerhed altså umiddelbart vurderede, at "den fremsendte plan var relevant og tilstrækkelig", blev det samtidig også besluttet at udføre et tilsyn på Margrethelund for at sikre at hjælp, pleje og omsorg havde den nødvendige kvalitet i relation til lovgivningen.

- De ville gerne ud for med egne øjne at se, om der var fulgt op på de mange ting, som der var sat i værk, siger Uffe Viegh Jørgensen.

Tilsynet, der rettes mod Margrethelunds to aflastningsafdelinger, finder sted 7. december 2021 - og bliver varslet 14 dage i forvejen. På den baggrund - og med handlingsplanen i bagagen - er der i Brønderslev Kommune en forventning om, at man vil være fornuftigt forberedt på tilsynet. Men virkeligheden bliver en anden.

Henrik Aarup-Kristensen, der er direktør for forvaltningen "Sundhed & Velfærd" i Brønderslev Kommune fortæller, at fire ansatte fra Styrelsen for Patientsikkerhed står for tilsynet, der er todelt. Den ene del handler om sundhedsloven, og den anden del handler om serviceloven.

- Vi er lidt skuffede over den afrapportering, vi har fået fra Margrethelund. For den har vist noget andet - altså at der var fremgang på de her ting. Men det er over en bred kam, at der stadig er problemer, siger Henrik Aarup-Kristensen, der er direktør for forvaltningen "Sundhed & Velfærd" i Brønderslev Kommune. <i>Foto: Bente Poder</i>

- Vi er lidt skuffede over den afrapportering, vi har fået fra Margrethelund. For den har vist noget andet - altså at der var fremgang på de her ting. Men det er over en bred kam, at der stadig er problemer, siger Henrik Aarup-Kristensen, der er direktør for forvaltningen "Sundhed & Velfærd" i Brønderslev Kommune. Foto: Bente Poder

I forbindelse med tilsynet ledsages de ansatte fra Styrelsen for Patientsikkerhed af Brønderslev Kommunes egne folk. Og ret hurtigt står det klart, at tilsynet ikke kommer til at falde godt ud.

- På baggrund af besøget kan vi hurtigt konstatere, at det ikke ser lovende ud. Blandt andet bliver der afsluttet med en mundtlig tilbagemelding sidst på dagen, og på det tidspunkt kan vi godt høre, at vi er nødt til at gøre noget ved situationen straks. Så allerede dagen efter går vi i gang, og vi laver blandt andet en taskforce, siger Henrik Aarup-Kristensen.

Afsked med leder - og afdeling rømmes

I kølvandet på tilsynsbesøget beslutter man eksempelvis omgående at lave forbedringer omkring medicinhåndteringen. Og sideløbende er der i december indgået en gensidig aftale om fratrædelse med den hidtidige leder af Margrethelund.

- Og fordi vi kan se, der bliver meget at arbejde med, begynder vi også at tømme aflastningsgangene ved at sende borgerne til andre plejecentre. Så i julen er vi nede på, at der kun er otte borgere på de 24 pladser - og det er noget, vi gør for at sikre, at de tilbageværende får den rette behandling. Et af problemerne er, at der er mange vikarer på Margrethelund. Og ved at skære ned på antallet af pladser i julen, får vi reduceret antallet af vikarer, siger Henrik Aarup-Kristensen.

De umiddelbare reaktioner kommer faktisk allerede inden, Styrelsen for Patientsikkerhed afleverer sin skriftlige vurdering af tilsynet.

Den skriftlige vurdering kommer 17. december - blot ti dage efter tilsynet. Og det er i sig selv bemærkelsesværdigt.

- Vi har aldrig før prøvet, at sådan en rapport er kommet i løbet af ti dage. Andre gange går der måneder, før vi hører noget. Men det handler nok også om karakteren af det her, når Styrelsen for Patientsikkerhed har arbejdet så hurtigt, fastslår Henrik Aarup-Kristensen.

Kritiske problemer

Den skriftlige vurdering af Margrethelund er hård, da den kommer. På baggrund af tilsynsbesøg inddeler Styrelsen for Patientsikkerhed plejecentre i fire forskellige kategorier - og Margrethelund havner i den alvorligste af dem - "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden".

- Vi skal lige komme os over, at kritikken er af den karakter. For vi havde jo siden i sommer haft fokus på at lave forbedringer, og vi havde lavet en handlingsplan. Så vi er rigtigt overraskede over, at tilstanden er som den er, siger sundheds- og ældrechefen, Uffe Viegh Jørgensen - og tilføjer, at der "ikke er så meget at diskutere" i forhold til konklusionerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Der er to streger under facit, siger han og suppleres af forvaltningsdirektøren Henrik Aarup-Kristensen:

- Vi havde ikke en forventning om, at alting var til UG med kryds og slange. Vores planer fra i sommer var et udtryk for, at det ville være et langt sejt træk. Men vi havde en forventning om, at der nu ville være sket forbedringer. Og det er ikke sket i det omfang, vi havde troet.

Nogle nedslag i tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Den samlede vurdering er, at der er "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden".

Der står blandt andet også følgende: "Den personlige og praktiske hjælp, omsorg og pleje af borgerne var kritisk sårbar og personafhængig, da arbejdsgange og procedurer for dokumentation, ikke var implementeret og kendt af medarbejderne, og derved ikke blev anvendt af alle medarbejdere i plejeenheden". Videre hedder det, at "der er kritisk risiko for, at borgerne ikke modtager hjælp, pleje og omsorg af fornøden kvalitet".

Af andre nedslag kan nævnes, at en patient på sygehuset blev vurderet selvmordstruet - men det blev ikke journalført på Margrethelunds aflastningsafsnit.

En anden patient fik på sygehuset ordineret daglig tømning af blæren - opgaven blev ikke udført på Margrethelund. Netop dette var også tilfældet for Jørgen Jørgensen, som Nordjyske skrev om i sommeren 2021.

Hos en tredje patient var der ikke vurdering og beskrivelse af behandling i forhold til hjertekramper.

Hos to patienter, der var i behandling med morfinpræparater, var der ikke beskrivelse af, hvorfor patienterne var i behandlingen.

En diabetespatient skulle selv varetage blodsukkermåling og injektion med insulin - men blev vurderet til kognitivt til ikke at være i stand til at gøre det alene.

Der nævnes også eksempler på, at flere patienters funktionsniveau ikke er journalført - og personalet kunne kun delvis redegøre for det. Ligeledes forholdt det sig med patienternes ernæringsmæssige og helbredsmæssige situation.

En beboer på plejecenteret giver i rapporten udtryk for "ikke at opleve selvbestemmelse og medindflydelse i eget liv". Borgeren og dennes pårørende har eksempelvis oplevet, at en medarbejder på grund af travlhed tilkendegav, at "borgeren måtte besørge i bleen". Samme borger oplevede også efter en bad-situation at måtte vente i tre kvarter, "våd og kold", indtil borgeren kunne få hjælp.

"Der er betydelig og alvorlig risiko for, at borgerne ikke er sikret en relevant og rettidig indsats gennem hele døgnet", står der også i rapporten.

Desuden er der i rapporten interview med pårørende, der blandt andet oplever "yderligere funktionsevnetab og forringet helbredstilstand" under aflastningsophold på Margrethelund.

I forbindelse med tilsynet konstaterer ledelsen, at de fund, der er konstateret ved tilsynet på aflastningsafdelingen, "også ville kunne findes på de øvrige afdelinger" på Margrethelund.

På baggrund af tilsynet er der udstedt mere end 50 krav og påbud overfor plejecenteret Margrethelund.

Afrapportering var misvisende

Siden tiltagene i sommer har der - også fra politisk side - været stor opmærksomhed på udviklingen på Margrethelund. Men end ikke den løbende opfølgning har vist, at noget var galt.

- Vi er lidt skuffede over den afrapportering, vi har fået fra Margrethelund. For den har vist noget andet - altså at der var fremgang på de her ting. Men det er over en bred kam, at der stadig er problemer, siger Henrik Aarup-Kristensen og tilføjer, at udover en tvivlsom medicinhåndtering er der også problemer med journaliseringen.

- Når man arbejder under sundhedsloven, så skal man registrere hvad man laver, og der er nogle mangler. Borgernes helbredstilstand er simpelthen ikke registreret ordentligt, fastslår Henrik Aarup-Kristensen.

På Margrethelunds to aflastningsafdelinger er der 24 pladser - og Styrelsen for Patientsikkerhed har taget udgangspunkt i tre af patienterne.

- Kritikken er så enslydende, at det er svært - bare med et minimum af sikkerhed i stemmen - at sige, at der kun er problemer for de her tre borgere. Så vi anerkender kritikken, siger Henrik Aarup-Kristensen.

Tilsynsrapporterne peger også på problemer omkring både kulturen og kommunikationen på plejecenteret. Men på det område er der allerede sat gang i et omfattende efteruddannelsesforløb for samtlige ansatte på Margrethelund. Forløbet strækker sig frem til marts 2025 - og har en pris på 4,3 millioner kroner.

- Så vi har vi jo allerede gang i et forløb. Vi troede måske, situationen var bedre, end sådan som Styrelsen har opfattet den. Men vi er i gang med at forbedre det.

Ifølge forvaltningsdirektør Henrik Aarup-Kristensen anerkender man i Brønderslev Kommune fuldstændig kritikken fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Forholdene på Margrethelund er ikke gode nok. <i>Foto: Bente Poder</i>

Ifølge forvaltningsdirektør Henrik Aarup-Kristensen anerkender man i Brønderslev Kommune fuldstændig kritikken fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Forholdene på Margrethelund er ikke gode nok. Foto: Bente Poder

Ledelsesopgave var for stor

I og med at lederen af Margrethelund altså har indgået en fratrædelsesaftale, søges der lige nu en ny øverste chef for stedet. Men netop ledelsesstrukturen var allerede i sensommeren i fokus.

Konsekvensen blev, at man ansatte to assisterende plejecenterledere for at skabe mere nærværende ledelse. De to assisterende ledere havde dog første arbejdsdag 1. december - så de havde ikke stor mulighed for at påvirke tilsynsbesøget syv dage senere.

- Så på den måde har vi jo effektueret en ny ledelsesstruktur. Det er en stor kamel, der skal sluges - men vi prøver at spise den bid for bid, siger Henrik Aarup-Kristensen.

På Margrethelund har der flere gange indenfor de seneste år været skiftet øverste leder - faktisk seks gange over de seneste seks-syv år, oplyser sundheds- og ældrechefen Uffe Viegh Jørgensen. Så på den baggrund er det selvfølgelig nærliggende at spørge, om endnu en udskiftning for alvor vil ændre noget:

Lederen på Margrethelund stoppede i december efter at have indgået en fratrædelsesaftale med Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Martin Damgård

Lederen på Margrethelund stoppede i december efter at have indgået en fratrædelsesaftale med Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Martin Damgård

- Med den nye struktur så får lederen en helt anden funktionsbeskrivelse. Det bliver nærmest en form for udenrigsminister, som kommer til at få meget mere kontakt med de pårørende. Og fremover bliver der jo altså tre ledere i stedet for én, siger Uffe Viegh Jørgensen og tilføjer:

- Margrethelund er jo en kompleks arbejdsplads med 70-80 ansatte, og i bagklogskabens lys har det ikke fungeret med én leder. Men det er vi sikre på, at det kommer til nu. Den her opnormering er også en erkendelse af, at opgaven har været for stor for de tidligere ledere.

- Margrethelund er jo en kompleks arbejdsplads med 70-80 ansatte, og i bagklogskabens lys har det ikke fungeret med én leder, siger sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen. <i>Foto: Bente Poder</i>

- Margrethelund er jo en kompleks arbejdsplads med 70-80 ansatte, og i bagklogskabens lys har det ikke fungeret med én leder, siger sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen. Foto: Bente Poder

Rapport hver uge - og nyt besøg

Tilsynet og kritikken får i første omgang den konsekvens, at Brønderslev Kommune skal være i løbende dialog med konsulenter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Et såkaldt rejsehold bliver tilknyttet - og desuden skal der aflægges en ugentlig skriftlig rapport.

- Vi skal afrapportere til styrelsen hver onsdag klokken 12 i forhold til de handleplaner, der er lavet, siger Uffe Viegh Jørgensen.

Den løbende dialog skal lede frem til forbedringer og efterfølgende et nyt tilsynsbesøg på Margrethelund. Det nye besøg kommer til at finde sted indenfor maksimalt tre måneder.

- Og så vil deres nye rapport tage stilling til, hvad der skal ske derefter. Men det vil ikke være sådan efter en måned eller tre, at vi vil få topkarakterer på alle områder. Men vi skulle gerne kunne se en tilpas fremgang, og det vil også være Styrelsen for Patientsikkerheds forventning, siger Henrik Aarup-Kristensen.

Hverken han eller Uffe Viegh Jørgensen har tidligere oplevet lignende reaktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Politiker: - Stærkt bekymrende

Carsten Ullmann Andersen (DF), nytiltrådt formand for ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune, kalder det "stærkt bekymrende", at udviklingen på Margrethelund ikke har været bedre.

- Det er ikke så sjov læsning - og jeg er overrasket over, hvor slemt det her egentlig var. Det tidligere udvalg har jo politisk set på det og fulgt op på den meget udførlige handlingsplan, der blev lavet i sensommeren. Derfor var det overraskende, hvor vidtgående det var, siger han og tilføjer:

Carsten Ullmann Andersen (DF), nytiltrådt formand for ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune, kalder det "stærkt bekymrende", at udviklingen på Margrethelund ikke har været bedre. Arkivfoto: Henrik Louis <i>Foto:Henrik Simonsen</i>

Carsten Ullmann Andersen (DF), nytiltrådt formand for ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune, kalder det "stærkt bekymrende", at udviklingen på Margrethelund ikke har været bedre. Arkivfoto: Henrik Louis Foto:Henrik Simonsen

- Der er nogle ting her, som vi simpelthen ikke vil se. Der er blandt andet et eksempel på en borger, der er blevet bedt om at besørge i bleen, fordi der ikke var tid til at hjælpe vedkommende på toilettet. Det er ikke rimeligt, og jeg forventer ikke, det kommer til at gentage sig. Der er nogle ting, der skal styr på hurtigst muligt, siger Carsten Ullmann Andersen, der lige nu ikke kan sige, om sagen får yderligere konsekvenser.

- Vi politikere kommer nu til at drøfte sagen, og så må vi se, hvordan den politiske vind er. Men der er ingen tvivl om, at det her skal der rettes op på, og det skal ske så hurtigt som muligt. Og jeg forventer, at når det her tilsyn bliver gentaget, så har vi et niveau, som er acceptabelt.

- Men det varer jo nok et stykke tid at rette op på de her ting - og der er jo også borgere, der har en mor eller en far på Margrethelund lige nu. Ville du være tryg, hvis din egen mor var på Margrethelund?

Efter en lille tænkepause svarer Carsten Ullmann Andersen følgende:

- Nu ville jeg nok være tryg. For både nu og i fremtiden kommer der stort fokus på det her, så jeg ville have svært ved at forstå, hvis man ikke opfylder de her krav, vi stiller. Men det har ikke været godt nok på aflastningspladserne, og det bliver der gjort noget ved.

Uffe Viegh Jørgensen, sundheds- og ældrechefen, supplerer:

- Vi er trygge ved, at vi ser fremgang i kvaliteten, men vi står også overfor et langt, sejt træk, siger han og tilføjer, at der er sendt en mail ud til de pårørende - med henblik på at holde et informations- og dialogmøde om situationen på Margrethelund.

- Men skal man køre ud for at hente sin gamle mor eller far på Margrethelund, som situationen er nu?

- Nej, det synes jeg bestemt ikke, man skal. Men vi er nødt til at sige, at vi også er meget overraskede over situationen, siger Uffe Viegh Jørgensen.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter vedrørende Margrethelund bliver lagt ud på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Tidsforløb - Margrethelund

8. juli 2021: Nordjyske bringer artiklen ”Syv frygtelige uger blev Jørgens sidste”. I artiklen kan man læse om Jørgen Jørgensens ophold på Margrethelunds aflastningsafsnit, hvor han får det gradvist værre og til sidst afgår ved døden. Forløbet er præget af uværdighed og tvivlsom pleje, og det får Jørgen Jørgensens familie til at stille alvorlige spørgsmålstegn ved forholdene på plejecenteret i Dronninglund. Også overlægen Michael Borre er kritisk overfor forløbet.

16. juli 2021: Også Jette Arentsen rejser nu kritik af Margrethelund. Hendes mand Frans Arentsen har ligeledes været igennem et uværdigt forløb. Han oplever blandt andet at blive opbevaret i sin seng - ene og alene af den grund, at personalet har fået hans tøj væk.

17. juli 2021: Sagerne fra Margrethelund vækker opstandelse i Ældre Sagen. Vicedirektør Michael Teit Nielsen kalder blandt andet forholdene for ”gruopvækkende”.

18. juli 2021: Hanne Christensen fra FOA Vendsyssel mener, at politikerne også må påtage sig et ansvar – og afsætte flere penge til ældreplejen. Ellers bedres forholdene ikke, mener hun.

19. juli 2021: Den daværende formand for ældreomsorgsudvalget, Ole Jespersgaard (S), kræver en redegørelse fra Margrethelund – og udtrykker ønske om at finde flere penge til ældreområdet.

18. august 2021: Politikerne i Brønderslev Kommunes ældreomsorgsudvalg vedtager en lang række af initiativer i forhold til at forbedre forholdene på plejecenteret. Blandt andet skal der laves en ny ledelsesstruktur, og desuden skal der ske en løbende opfølgning på udviklingen. Udvalgsformand Ole Jespersgaard (S) beretter samtidig om et massivt antal borgerhenvendelser omkring utilfredshed med Margrethelund. I samme ombæring har Styrelsen for Patientsikkerhed spurgt ind til problemerne på plejecenteret - men styrelsen stiller sig umiddelbart tilfreds med de planlagte initiativer.

17. september 2021: Blandt andet som følge af sagen fra Margrethelund vælger byrådet i Brønderslev Kommune at tilgodese ældreområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Sammenlagt tilføres området omkring ni millioner kroner ekstra.

28. september 2021: BDO leverer det årlige uanmeldte socialfaglige tilsyn på Margrethelund, hvor det vurderes, at "kerneydelsen leveres samlet set med en tilfredsstillende faglig kvalitet". Det konkluderes dog også, at "den samlede journalføring er mangelfuld, og at det vil kræve en fortsat målrettet ledelsesmæssig indsats at understøtte medarbejdernes dokumentationspraksis og opkvalificere den samlede dokumentation. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejdertrivsel, faglig udvikling og rekruttering fortsat vil kræve en vedvarende ledelsesmæssig indsats".

2. oktober 2021: Et af initiativerne fra sensommerens handlingsplan er et større efteruddannelsesforløb for samtlige medarbejdere på Margrethelund, som skal gennemføres for blandt andet at forbedre kulturen på stedet. Der er nu indgået aftale om et kursusforløb, der strækker sig frem til 2025. Prisen er 4,3 millioner kroner.

1. december 2021: To assisterende plejecenterledere tiltræder på Margrethelund for at styrke ledelseslaget.

7. december 2021: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på et varslet tilsyn på Margrethelunds to aflastningsafdelinger. Besøget viser, at der er store problemer. Brønderslev Kommune nedsætter dagen efter en taskforce, som skal forbedre forholdene. Desuden er der indgået en fratrædelsesaftale med lederen af Margrethelund.

17. december 2021: Brønderslev Kommune modtager udkast til de skriftlige tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Rapporterne er alvorlig læsning og beretter om ”kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden”. Desuden udstedes der mere end 50 krav og påbud overfor plejecenteret.

5. januar 2022: Brønderslev Kommune afleverer - på baggrund af tilsynet - høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerhed.

12. januar 2022: Brønderslev Kommune modtager de endelige tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunen skal offentliggøre tilsynsrapporterne. Derudover skal man begynde et forløb med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der er tilknyttet et såkaldt rejsehold til Margrethelund. Desuden skal der hver eneste onsdag klokken 12.00 ske afrapporteringer til styrelsen for at dokumentere forbedringer i situationen. Det hele skal munde ud i et nyt tilsyn om maksimalt tre måneder.

Det bliver et langt og sejt træk at forbedre forholdene på Margrethelund, mener man hos Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Martin Damgård

Det bliver et langt og sejt træk at forbedre forholdene på Margrethelund, mener man hos Brønderslev Kommune. Arkivfoto: Martin Damgård

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.